Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på veger som pr. 1. januar 2010 endret status fra riksveg til fylkesveg, Aust-Agder

DatoFOR-2010-02-09-135
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse09.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forAust-Agder
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort11.02.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om endret vegstatus, Aust-Agder

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen Region sør 9. februar 2010 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b.

§ 1.Bestemmelsene i forskrift 20. januar 2009 nr. 78 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) nr. 6, 8 og 10 samt bestemmelsene i forskrift 20. januar 2009 nr. 79 om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon pkt. 4 gjelder inntil videre for følgende veger i Aust-Agder fylke som 1. januar 2010 ble omklassifisert til fylkesveger:
Vegnummer før 01.01.2010Vegnummer etter 01.01.2010
Rv 42Fv 42
Rv 45Fv 45
Rv 351Fv 351
Rv 401Fv 401
Rv 402Fv 402
Rv 403Fv 403
Rv 404Fv 404
Rv 405Fv 405
Rv 406Fv 406
Rv 407Fv 407
Rv 408Fv 408
Rv 409Fv 409
Rv 410Rv 410
Rv 411Fv 411
Rv 412Fv 412
Rv 413Fv 413
Rv 414Fv 414
Rv 415Fv 415
Rv 416Fv 416
Rv 417Fv 417
Rv 418Fv 418
Rv 419Fv 419
Rv 420*Fv 420*
*Rv 420 er omklassifisert til Fv 420 fra Stølen til Øygardsdalen.
§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft umiddelbart.