Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på veger som pr. 1. januar 2010 endret status fra riksveg til fylkesveg, Buskerud

DatoFOR-2010-02-09-136
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse09.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forBuskerud
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort11.02.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om endret vegstatus, Buskerud

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen Region sør 9. februar 2010 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b.

§ 1.Bestemmelsene i forskrift 20. januar 2009 nr. 78 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) nr. 6, 8 og 10 samt bestemmelsene i forskrift 20. januar 2009 nr. 79 om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon pkt. 4 gjelder inntil videre for følgende veger i Buskerud fylke som 1. januar 2010 ble omklassifisert til fylkesveger:
Vegnummer før 01.01.2010Vegnummer etter 01.01.2010
Rv 32*Fv 28*
Rv 35Fv 35
Rv 37Fv 37
Rv 40Fv 40
Rv 50Fv 50
Rv 51Fv 51
Rv 165Fv 165
Rv 167Fv 167
Rv 241Fv 241
Rv 243Fv 243
Rv 280Fv 280
Rv 281Fv 281
Rv 282**Fv 282**
Rv 283Fv 283
Rv 284Fv 284
Rv 285Fv 285
Rv 286Fv 286
Rv 287Fv 287
Rv 289Fv 289
Rv 319Fv 319
*Rv 35 omklassifiseres til Fv 28 frem til Langebru v/Hokksund, X E134. Videre frem til Oppland grense forblir Rv 35 fortsatt Rv 35.
**Rv 282 forblir riksveg fra Bangeløkka X E134/E18 og frem til Brakerøya X Rv 283. Resten av Rv 282 omklassifiseres til Fv 282.
§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft umiddelbart.