Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på veger som pr. 1. januar 2010 endret status fra riksveg til fylkesveg, Telemark

DatoFOR-2010-02-09-137
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse09.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forTelemark
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort11.02.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om endret vegstatus, Telemark

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen Region sør 9. februar 2010 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b.

§ 1.Bestemmelsene i forskrift 20. januar 2009 nr. 78 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) nr. 6, 8 og 10 samt bestemmelsene i forskrift 20. januar 2009 nr. 79 om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon pkt. 4 gjelder inntil videre for følgende veger i Telemark fylke som 1. januar 2010 ble omklassifisert til fylkesveger:
Vegnummer før 01.01.2010Vegnummer etter 01.01.2010
Rv 32Fv 32
Rv 37Fv 37
Rv 38Fv 38
Rv 45Fv 45
Rv 351Fv 351
Rv 352Fv 352
Rv 353Fv 353
Rv 354Fv 354
Rv 355Fv 355
Rv 356Fv 356
Rv 357Fv 357
Rv 358Fv 358
Rv 359Fv 359
Rv 360Fv 360
Rv 361Fv 361
Rv 362Fv 362
Rv 363Fv 363
Rv 364Fv 364
§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft umiddelbart.