Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på veger som pr. 1. januar 2010 endret status fra riksveg til fylkesveg, Vest-Agder

DatoFOR-2010-02-09-138
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse09.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forVest-Agder
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort11.02.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om endret vegstatus, Vest-Agder

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen Region sør 9. februar 2010 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b.

§ 1.Bestemmelsene i forskrift 20. januar 2009 nr. 78 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) nr. 6, 8 og 10 samt bestemmelsene i forskrift 20. januar 2009 nr. 79 om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon pkt. 4 gjelder inntil videre for følgende veger i Vest-Agder fylke som 1. januar 2010 ble omklassifisert til fylkesveger:
Vegnummer før 01.01.2010Vegnummer etter 01.01.2010
Rv 42Fv 42
Rv 43Fv 43
Rv 44Fv 44
Rv 45Fv 45
Rv 401Fv 401
Rv 403Fv 403
Rv 405Fv 405
Rv 452Fv 452
Rv 453Fv 453
Rv 454Fv 454
Rv 455Fv 455
Rv 456Fv 456
Rv 457Fv 457
Rv 458Fv 458
Rv 459Fv 459
Rv 460Fv 460
Rv 461Fv 461
Rv 462Fv 462
Rv 463Fv 463
Rv 464Fv 464
Rv 465Fv 465
Rv 466Fv 466
Rv 467Fv 467
Rv 468Fv 468
Rv 469Fv 469
Rv 471Fv 471
§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft umiddelbart.