Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på veger som pr. 1. januar 2010 endret status fra riksveg til fylkesveg, Vestfold

DatoFOR-2010-02-09-139
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse09.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestfold
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort11.02.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om endret vegstatus, Vestfold

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen Region sør 9. februar 2010 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b.

§ 1.Bestemmelsene i forskrift 20. januar 2009 nr. 78 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) nr. 6, 8 og 10 samt bestemmelsene i forskrift 20. januar 2009 nr. 79 om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon pkt. 4 gjelder inntil videre for følgende veger i Vestfold fylke som 1. januar 2010 ble omklassifisert til fylkesveger:
Vegnummer før 01.01.2010Vegnummer etter 01.01.2010
Rv 19*Fv 325*
Rv 32Fv 32
Rv 35Fv 35
Rv 40Fv 40
Rv 300Fv 300
Rv 301Fv 301
Rv 302Fv 302
Rv 303Fv 303
Rv 304Fv 304
Rv 305Fv 305
Rv 306**Fv 306**
Rv 307Fv 307
Rv 308Fv 308
Rv 309Fv 309
Rv 310Fv 310
Rv 311Fv 311
Rv 312Fv 312
Rv 313Fv 313
Rv 314Fv 314
Rv 315Fv 315
Rv 319Fv 319
**Rv 306 vest for E18 er omklassifisert til Fv 306.
*Rv 19 er omklassifisert fra rundkjøring Kirkebakken/Borre til Syrbekk/Tønsberg og arm fra Syrbekk til Mammutkrysset (X Fv 308/311) og Rv 19 fra Syrbekk til E18 og frem til Fv 35, Hp2 og Fv 35, Hp1.
§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft umiddelbart.