Forskrift om gebyr etter matrikkelloven, Ålesund kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2010-02-11-167
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse18.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅlesund kommune, Møre og Romsdal
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§16, LOV-2005-06-17-101-§32
Kunngjort18.02.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om gebyr etter matrikkelloven

Hjemmel: Fastsatt av Ålesund bystyre 11. februar 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32. 

1. Oppretting av matrikkelenhet
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0-500 m² kr 10 500,-
areal fra 501-2000 m² kr 17 000,-
areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt 1000 m² kr 1 500,-
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Hvis matrikuleringen gjennomføres uten oppmålingsforretning, settes gebyret slik; for

areal fra 0-500 m² kr 5 000,-
areal fra 501-2000 m² kr 6 500,-
areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt 1000 m² kr 500,-
1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

areal fra 0-50 m² kr 5 000,-
areal fra 51-250 m² kr 6 000,-
areal fra 251-2000 m² kr 7 000,-
areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt 1000 m² kr 500,-
1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom

volum fra 0-2000 m³ kr 5 000,-
volum fra 2001 m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³ kr 500,-
1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter anvendt tid.

1.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Tillegg pr. matrikkelenhet kr 2 400,-
1.7 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter anvendt tid. 

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Det vises til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2. 

3. Grensejustering
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m² ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0-250 m² kr 7 000,-
areal fra 251-500 m² kr 8 500,-
3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

volum fra 0-250 m³ kr 7 000,-
volum fra 251-1000 m³ kr 8 500,- 
4. Arealoverføring
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal fra 0-250 m² kr 9 500,-
areal fra 251-500 m² kr 12 000,-
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en
økning i gebyret på
kr 2 000,-
4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0-250 m³ kr 9 500,-
volum fra 251-500 m³ kr 12 000,-
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³
medfører en økning i gebyret på
kr 2 000,- 
5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkt kr 5 500,-
For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr 850,- 
6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkt kr 8 000,-
For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr 1 300,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 

7. Privat grenseavtale
For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde kr 5 500,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 850,-

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 

8. Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan virksomhetsleder for kart og oppmåling av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Virksomhetsleder for kart og oppmåling kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

9. Betalingsbestemmelser og betalingstidspunkt

Alle gebyr skal kreves inn forskuddsvis. Utstedt faktura på forskuddsbeløp forfaller til betaling 30 dager etter utstedelse.

Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, reiseutgifter, administrasjonsutgifter, merking av grenser og merkemateriell. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg. 

10. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 

11. Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,-

Endringer i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

12. Utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. desember til 1. mars. 

13. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.