Forskrift om tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Gran kommune, Oppland

DatoFOR-2010-02-11-169
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse11.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forGran kommune, Oppland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort18.02.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Gran

Hjemmel: Fastsatt av Gran kommunestyre 11. februar 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Virkeområde og formål

Denne forskriften gjelder tidsfrister for saker i henhold til matrikkellova som krever oppmåling, i Gran kommune.

Forskriftens formål er å hindre at tidsfrister fører til at gjennomføring av oppmålingsarbeid må foregå i vintersesongen hvor forholdene ikke tillater forsvarlig utførelse av arbeidet.

§ 2.Lovgrunnlaget

Forskriften hjemles av forskrift 26. juni 2009 nr. 864 (matrikkelforskriften) § 18.

§ 3.Myndighet

Forskriften er fastsatt av kommunestyret i Gran kommune.

§ 4.Tidsfrister

Tidsfrister for saker i henhold til matrikkellova som krever oppmålingsarbeid, løper ikke i tidsrommet fra 1. november til og med 15. april.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 11. februar 2010.