Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Notodden kommune, Telemark

DatoFOR-2010-02-11-414
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse25.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNotodden kommune, Telemark
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort25.03.2010   kl. 15.40
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Notodden

Hjemmel: Fastsatt av Notodden kommunestyre 11. februar 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Forskriften angir hvilken periode Notodden kommune regner som vintertid i forbindelse med arbeider etter lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkelloven).

I denne perioden vil en oppmålingsforretning normalt vanskelig kunne fullføres.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder saker som krever oppmålingsforretning etter matrikkelloven. Hva som regnes som en oppmålingsforretning følger av matrikkellovens kapittel 7.

§ 3. Beregning av saksbehandlingstid

Ved beregning av saksbehandlingstid for saker som krever oppmålingsforretning skal ikke perioden fra 15. november til 1. mai regnes med.

§ 4.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.