Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-02-15-207
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse23.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forMidtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort23.02.2010   kl. 16.25
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Midtre Gauldal

Hjemmel: Fastsatt av Midtre Gauldal kommunestyre 15. februar 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 15. mai.

I de deler av kommunen hvor nødvendige adkomstveger er vinterstengt etter 15. mai løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.