Forskrift om tilsyn i bygninger, områder, virksomheter, mm., Trøgstad kommune, Østfold

DatoFOR-2010-02-16-1924
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse16.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrøgstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort13.12.2012   kl. 15.40
KorttittelForskrift om branntilsyn, Trøgstad

Hjemmel: Fastsatt av Trøgstad kommunestyre 16. februar 2010 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger, områder og virksomheter, som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernloven bestemmelser om særskilte brannobjekter § 13, 1. ledd.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger, områder eller virksomheter i kommunen:

-asylmottak
-boenheter for hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende som ikke faller inn under særskilt brannobjekt
-forsamlingslokaler og serveringssteder som ikke faller inn under særskilt brannobjekt
-båtopplag
-campingplasser.

Tilsyn i andre bygninger, områder eller virksomheter kan utføres etter enkeltvedtak, jf. brann- og eksplosjonslovens § 13 fjerde ledd.

§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygninger, områder som følger av § 2 kan gjennomføres der hvor tilsynsmyndigheten vurderer behov for dette. Det gjennomføres som hovedregel tilsyn en gang hvert 4. år. Tidsintervallet kan vurderes gjort kortere eller lengre.

Tilsynsmyndigheten skal varsle eier og/eller bruker i god tid før tilsynet, med mindre det er mistanke om overhengende fare.

Den som utfører tilsynet skal vurdere forhold som har betydning for brannsikkerheten, herunder forhold som kan påvirke sannsynligheten for brann og tiltak for å begrense konsekvensene ved en eventuell brann.

Gjennom tilsynet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret delegeres til brannsjefen.

§ 5.Pålegg

Brannsjefen kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av brannsjefen etter delegert myndighet, kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft omgående.