Forskrift for husholdningsavfall, Asker kommune, Akershus

DatoFOR-2010-02-16-469
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2010
Sist endretFOR-2017-01-31-128 fra 08.03.2017
EndrerFOR-2005-01-18-129
Gjelder forAsker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort31.03.2010   kl. 12.25
Rettet10.04.2017
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, Asker

Hjemmel: Fastsatt av Asker kommunestyre 16. februar 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34 § 37, § 79, § 83 og § 85. Endret ved forskrift 31 jan 2017 nr. 128 (i kraft 8 mars 2017).

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Asker kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Asker kommune, herunder også øyer med bebyggelse.

Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer.

Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall som er med i den kommunale renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, oppsamling, innsamling, og transport av husholdningsavfall, samt næringsavfall som er med i den kommunale renovasjonsordningen. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i avfallsforskriften § 11-10 om farlig avfall.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Asker kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent er her eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. 

Atkomstvei forstås som vei for manuell transport av oppsamlingsenheter mellom standplass og renovasjonskjøretøy. 

Avfall forstås i denne forskrift som kasserte løsøregjenstander eller stoffer (jf. forurensningslovens § 27). Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. 

Avfallsbesitter er her eier av avfall. 

Avfallsfraksjon er her en gitt type avfall. 

Avfallsrom forstås som et innendørs rom, tilrettelagt for oppsamling av avfall, med godkjennelse fra kommunen. 

Avfallssug forstås som sentrale anlegg for flere husholdninger, med rørsystem for å suge avfallet fra nedkast til sentrale oppsamlingsenheter. 

Bringeordning er her en ordning der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon. 

EE-avfall er en forkortelse for elektrisk og elektronisk avfall. 

Farlig avfall regnes som avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Fellesløsning forstås som oppsamlingsenheter for flere abonnenter samlet på ett sted. 

Fraksjon forstås som avfallstype, for eksempel matavfall, papir/papp/drikkekartong, plastemballasje, med mer. 

Gjenvinningsstasjon er her et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av sortert avfall. Gjenvinningsstasjoner er som regel betjent. 

Grovavfall forstås som avfall som på grunn av sin størrelse eller andre egenskaper ikke kan leveres sammen med annet husholdningsavfall, men må leveres på gjenvinningsstasjon eller ved andre særskilte ordninger. 

Hageavfall regnes som avfall bestående av planterester, mindre greiner og gress. 

Hentefrekvens er tidsrommet mellom hver gang en gitt avfallsfraksjon blir hentet. 

Henteordning er her en ordning der kildesortert avfall hentes så nær kilden som mulig, av godkjent renovatør. 

Hentekalender er her en detaljert oversikt over hvilke avfallsfraksjoner som hentes på hvilke dager på hvilke adresser 

Hjemmekompostering forstås som kompostering av matavfall, innenfor egen eiendom, i egnet kompostbinge godkjent av kommunen. 

Husholdningsavfall er avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. 

Kildesortere er her å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). 

Kjørbar vei forstås som privat eller offentlig vei med snumulighet i enden, hvor kravene i henhold til «Gate- og veinormal for Asker kommune» for veiklasse FB eller høyere og snuhammer eller snuplass er oppfylt. Kjørbar vei skal være brøytet og strødd ved behov. Vegetasjon må beskjæres slik at renovasjonsbilen har god fremkommelighet. Fri høyde skal være minimum 4,0 meter. Bærende konstruksjoner må være dimensjonert for 11,5 tonns akseltrykk dersom det er beregnet at renovasjonsbil skal kjøre på dem. 

Kompostering er en biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang. 

Matavfall er her avfall som naturlig brytes ned og blir til jord. 

Nedgravd løsning (avfallsbrønn) er en oppsamlingsenhet hvor avfallet kastes inn i enhet over bakken, og lagres i enhet under bakken og hvor hele enheten løftes opp fra bakken for tømming. 

Næringsavfall forstås som avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Oppsamlingsenhet er sekk, beholder, container, boks for farlig avfall og eventuell nedgravd løsning (avfallsbrønn) og avfallssuganlegg beregnet for oppsamling av avfall. Asker kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner hensiktsmessig og hygienisk å anvende. Flere abonnenter kan benytte felles oppsamlingsenhet - fellesløsning. 

Renovasjon forstås som hensiktsmessig innsamling og behandling av avfall. 

Renovatør forstås som kommunens representant som håndterer innsamlingskjøretøy og foretar tømming av abonnentenes oppsamlingsenheter. 

Restavfall regnes her som avfall som blir igjen etter kildesortering av husholdnings- og næringsavfall. 

Returpunkt er her et lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass og metallemballasje, tekstiler m.m. 

Standplass er her sted hvor oppsamlingsenhet((er) stilles i påvente av at avfallet blir hentet.

§ 4.Kommunal innsamling av avfall

I Asker kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6, om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne renovasjonsordningen.

Asker kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og renovasjonsløsning for de ulike deler av avfallet, for å sikre en best mulig økonomisk, miljø- og ressursmessig håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn husholdningsavfall i Asker kommune.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg.

Det er ikke tillatt å grave ned avfall i naturen, heller ikke på privat område.

Det er ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, hvis det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene.

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe næringsavfall til lovlig avfallsmottak eller til annen godkjent sluttbehandling.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall kan Asker kommune tilby abonnement.

§ 6.Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner Asker kommune etablerer hente- og bringeordninger for. Avfall levert til kommunal renovasjonsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert av Asker kommune. Abonnenten er selv ansvarlig for at konfidensielt materiale er makulert før det legges i avfallet. 

Henteordningen - fraksjoner

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning skal kildesortere avfallet i følgende fraksjoner:

-papir, papp og drikkekartong
-plastemballasje
-matavfall
-restavfall.

Fraksjonene skal holdes atskilt og legges i egne oppsamlingsenheter hos hver abonnent.

Kommunen gjennomfører også innsamling av farlig avfall og små elektroniske apparater i «Rød boks.»

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det som er nevnt ovenfor. Det er ulike hentefrekvenser for disse fraksjonene.

Eierskap og disposisjonsrett til avfallet går fra abonnent til kommunen når renovatør har hentet avfallet på standplass. 

Bringeordningen - returpunkter og gjenvinningsstasjoner

Andre kildesorterte fraksjoner, for eksempel glass-/metallemballasje og tekstiler skal bringes og leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjon.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver abonnent eller til returpunkter (dvs. grovavfall), kan leveres til gjenvinningsstasjonen.

Farlig avfall fra husstander kan leveres ved gjenvinningsstasjonen eller mottak for farlig avfall. Farlig avfall fra næringsvirksomhet kan, mot betaling, leveres betjent mottak ved Yggeset avfallspark.

EE-avfall fra husstander skal leveres via godkjent ordning og kan leveres gjenvinningsstasjon.

Asker kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner både når det gjelder henteordningen og bringeordningen.

§ 7.Kompostering

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til gjenvinningsstasjon.

Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan hjemmekompostere sitt matavfall. Det kreves at komposteringen skjer i godkjent beholder etter inngåelse av kontrakt med kommunen. Abonnenten må selv anskaffe beholder. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende på omgivelsene.

§ 8.Kjøkkenavfallskvern

Bruk av kjøkkenavfallskvern for oppmaling og utslipp av organisk avfall til kommunalt avløp er forbudt.

§ 9.Anskaffelse av oppsamlingsenheter 

Kildesorterte fraksjoner og restavfall- hentesystem

Alle oppsamlingsenheter tilhører Asker kommune, som også har ansvaret for anskaffelse og utsetting. Enhetene skal være av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjoner og fornyelser etter behov.

Unntak er nedgravde løsninger, avfallssuganlegg og spesialoppsamlingsenheter som må bekostes av abonnenten. Nedgravde løsninger, avfallssuganlegg og spesialoppsamlingsenheter må godkjennes av Asker kommune før installasjon.

Sekker til plastemballasje og bioposer til matavfall leveres husstandene med det nødvendige antall i henhold til hentefrekvens.

Borettslag, naboer eller andre abonnenter som ønsker å gå sammen om fellesløsninger, kan gjøre dette etter avtale med kommunen. Likeledes kan Asker kommune pålegge flere abonnenter å bruke fellesløsning, avfallssug eller andre lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig i forhold til formål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1.

0Endret ved forskrift 31. jan 2017 nr. 128.
§ 10.Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard 

Generelle anvisninger oppsamlingsenheter på standplass

Alle oppsamlingsenheter må plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag på bakkenivå. Plasseringen skal ikke gi hygieniske ulemper eller være til sjenanse (dvs. praktisk eller estetisk) for andre. Beholdernes avstand til eiendomsgrense må være minst 1 m. Det må utvises stor grad av aktsomhet da det er viktig at fri sikt i utkjørsler ivaretas. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av beholdere. Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan Asker kommune kreve at enhetene flyttes. 

Veistandarder

Standplass skal være tilknyttet kjørbar vei (se def.). Kravene til kjørbar vei fravikes for Konglungøya, Brønnøya m/småøyer og holmer, og Bjerkøya.

Atkomstvei skal gi problemfri håndtering av oppsamlingsenhetene og være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer, vegetasjon etc. Hellingen på atkomstveien skal ikke overstige 1:12. Eventuelle terskler som må forseres skal være utstyrt med faste kjøreramper med maksimal helling 1:4. Atkomstvei skal være ryddet for snø og strødd under glatte forhold.

Beholdere på 2 hjul har maksimal standard henteavstand på 10 m.

Beholdere på 4 hjul skal stå nærmest mulig og maksimalt 5 m fra kjørbar vei.

Avtale om henteavstand ut over dette (og inntil 30 m) kan gjøres for abonnenter som har beholdere på 2 hjul, mot et ekstragebyr.

§ 11.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Flytende avfall skal verken legges i mat- eller restavfallet. I oppsamlingsenhetene må det videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall.

I restavfallet må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall. Opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres fåes ved henvendelse til kommunen.

Farlig avfall og EE-avfall skal ikke legges i restavfallet. Se § 6 i foreliggende forskrift. I tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd.

Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. Vekten av avfallet som samles i en beholder skal ikke overstige beholderens godkjente lastevekt. På vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Ved bruk av blå ekstrasekk med kommunens stempel til restavfall skal vekten av denne ikke overstige 20 kg. Dette må være satt ut til standplass innen kl. 06.00 hentedagen.

Rett oppsamlingsenhet må stå på standplass innen kl. 06.00 hentedagen.

Asker kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Asker kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder også oppsamlingsenheter som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger. Slike oppsamlingsenheter skal bare benyttes av brukere av hytter og fritidsboliger.

§ 12.Kommunens plikter

Asker kommune plikter å stimulere til avfallsreduksjon, og å legge til rette for sortering av avfallet, samt å sørge for at det sorterte avfallet blir gjenvunnet.

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften. Blå plastsekk påført kommunens stempel kan benyttes til ekstra restavfall ved behov.

Etter henting av avfall plikter renovatør å plassere beholdere i den posisjon de sto før henting, og eventuelle porter og dører skal lukkes og låses.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør.

Ved valg av avfallsløsning skal universell utforming vektlegges.

Avfallet skal hentes etter gjeldende hentefrekvens som fastsettes av Asker kommune og kunngjøres i egen hentekalender.

Ved endring i henterutiner, hentekalender og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

Asker kommune fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften følges.

§ 13.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften. Abonnenten står ansvarlig for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og standplass, samt for å rydde opp ved eventuell forsøpling. Endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Asker kommune.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander, sprøytespisser mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i beholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling. Containere og beholdere skal ikke fylles mer enn at lokket kan lukkes helt igjen.

Avfallsrom skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter.

I perioder med is og snø må atkomsten til oppsamlingsenheten være tilstrekkelig måket for snø, strødd og uten fare for takras o.l.

Abonnenten plikter å holde atkomsten til oppsamlingsenheten fri for vegetasjon og andre hindringer.

§ 14.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr. Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den dato oppsamlingsenheten er utplassert og/eller endringen er registrert i Asker kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den dato utmeldingen registreres.

Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jf. § 2.

Hver enkelt abonnent er økonomisk ansvarlig for sin andel av fellesløsning.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til kommunen dersom vedkommende ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

Ved levering av avfall direkte til kommunens gjenvinningsstasjon og avfallsanlegg gjelder egne gebyrer.

Kommunestyret fastsetter gebyrenes størrelse.

§ 15.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning har kommunen differensierte gebyrsatser. Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning mv.

§ 16.Innkreving og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende, jf. forurensningsloven § 34, 5. ledd.

§ 17.Klageadgang

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages jf. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes til Asker kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for en særskilt klagenemnd.

§ 18.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Asker kommune om at dette må rettes. Ved overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet inntil avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan kommunen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, ikke tilstrekkelig rengjort, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 19.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. april 2010.

Fra samme tid oppheves forskrift 18. januar 2005 nr. 129 for husholdningsavfall, Asker kommune, Akershus.