Forskrift om at fristen til å gjennomføre og matrikkelføre en eiendom ikke løper i perioden 15. november til 1. april, Råde kommune, Østfold

DatoFOR-2010-02-18-211
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse20.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forRåde kommune, Østfold
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort23.02.2010   kl. 16.25
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Råde

Hjemmel: Fastsatt av Råde kommunestyre 18. februar 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å unngå at kommunen taper gebyrinntekter, for arbeid den faktisk utfører, fordi kommunen i en periode om vinteren er forhindret fra å gjennomføre oppmålingsforretninger av klimatiske grunner.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle faste eiendommer i kommunen.

§ 3.Definisjoner
-Oppmålingsforretning: Den oppgaven som går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføring. (Oppmålingsforretningen foregår på den faste eiendommen ute i terrenget med eier og naboer til stede for blant annet å finne eksisterende grensemerker og å slå ned nye).
-Matrikkelføring: Føre opplysninger inn i matrikkelen.
-Matrikkelen: Landet sitt offisielle register over fast eiendom, og under dette bygninger, bosteder og adresser.
-Fast eiendom: Fast eiendom er registrert i matrikkelen ved gårdsnummer og bruksnummer, eventuelt også ved festenummer og/eller seksjonsnummer, og består av grunnen (jord, grus, fjell), bygninger, anlegg, vekster og andre objekt som er fast og varig forbundet med grunnen.
§ 4.Når fristen ikke løper

Fristen på 16 uker til å gjennomføre og matrikkelføre en oppmålingsforretning, etter mottatt rekvisisjon, løper ikke i perioden 15. november til 1. april. Dette er ikke til hinder for at kommunen kan gjennomføre og matrikkelføre oppmålingsforretninger også i denne perioden, dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det.

§ 5.Ekstraordinær utsetting

Dersom rekvirenten ikke kan vente på utsetting i marka til våren, må man påberegne seg et ekstra gebyr for det arbeidet som kommunen utfører i marka på vinteren. Da dette kun blir midlertidig, og må gjøres på nytt til våren. Gebyret regnes etter medgått tid og i henhold til gebyrsatsene for oppmålingsavdelingen pkt. F.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 20. februar 2010.