Forskrift om gebyrer for forvaltningsoppgaver etter lov om eiendomsregistrering, Lierne kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-02-18-266
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse04.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forLierne kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16
Kunngjort04.03.2010   kl. 17.15
KorttittelForskrift om gebyrer etter matrikkelloven, Lierne

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Lierne kommunestyre 18. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16.

I 

1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0-500 m² kr 5 000,-
Areal fra 501-2000 m² kr 10 000,-
Areal fra 2001 m² - økning pr. daa kr 800,-
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal fra 0-500 m² kr 5 000,-
Areal fra 501-2 000 m² kr 10 000,-
Areal fra 2001 m² - økning pr. da kr 800,-
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

Areal fra 0-50 m² kr 3 000,-
Areal fra 51-250 m² kr 5 000,-
Areal fra 251-2000 m² kr 6 000,-
Areal fra 2001 m² - økning pr. da kr 500,-
1.1.4 Opprettelse av anleggseiendom

Gebyr for opprettelse av grunneiendom

Volum fra 0-2 000 m³ kr 10 000,-
Volum fra 2001 m³ - økning pr. påbegynt 1 000 m³ kr 800,-
1.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr kr 3000,-.
1.1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste
Oppmålingsforretning over punktfeste kr 4 500,-

For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50 % gebyr.

1.1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealet til landbruks-, allmenne, fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr etter medgått tid, minstegebyr kr 5000,-.
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 1500,-. I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning jf. pkt. 1.1.1-1.1.6. Gebyr skal kreves inn samlet.

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 1.1 og 1.2.

1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal fra 0-250 m² kr 2 000,-
Areal fra 251-500 m² kr 3 000,-
1.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 m³.

Volum fra 0-250 m³ kr 2 000,-
Volum fra 251-500 m³ kr 3 000,-
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Areal fra 0-250 m² kr 4 000,-
Areal fra 251-500 m² kr 5 000,-
Arealoverføring på nytt påbegynt 500 m² medfører
en økning av gebyret på
kr 800,-
1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje enhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum fra 0-250 m³ kr 4 000,-
Volum fra 251-500 m³ kr 5 000,-
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en
økning av gebyret på
kr 800,-
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter kr 2 000,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 500,-
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grense ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter kr 3 000,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1 000,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

1.7 Privat grenseavtale

Faktureres etter medgått tid, min 2 timer.

1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,-

Endring i satsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

1.9 Timepris
Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr 650,-
1.10 Tinglysing/andre kostnader

I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer.

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysinger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.

1.11 Urimelig gebyr

Rådmannen (eller den han/hun har gitt fullmakt) kan fastsette et passende gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt.

1.12 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen avkortes med en tredjedel. Hvis fristen oversittes med mer enn 2 måneder, skal gebyret avkortes med 2/3.

1.13 Betalingstidspunkt

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal betales inn forskuddsvis.

1.14 Endringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.15 Endringer i regulativet eller gebyrsatsen

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

II

Forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.