Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven, Sigdal kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-02-18-370
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse18.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSigdal kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16
Kunngjort18.03.2010   kl. 15.10
KorttittelForskrift om matrikkelgebyrregulativ, Sigdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sigdal kommunestyre 18. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16.

I

1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0-500 m² kr 6 775
areal fra 501-2000 m² kr 14 390
areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt da. kr 1 500 
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra 0-500 m² kr 6 775
areal fra 501-2000 m² kr 14 390
areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt da. kr 1 500 
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

areal fra 0-50 m² kr 3 135
areal fra 51-250 m² kr 4 690
areal fra 251-2000 m² kr 14 390
areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt da. kr 1 500 
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

volum fra 0-2000 m³ kr 14 390
volum fra 2001 m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³ kr 1 500 
1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5 for å utføre oppmålingsforretning, samt et tilleggsgebyr på kr 1 000.

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2. 

1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m² ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0-250 m² kr 4 690
areal fra 251-500 m² kr 6 775
1.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

volum fra 0-250 m³ kr 4 690
volum fra 251-1000 m³ kr 9 380 
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal fra 0-250 m² kr 4 690
areal fra 251-500 m² kr 6 775
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører
en økning av gebyret på
kr 2 115
1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0- 250 m³ kr 4 690
volum fra 251-500 m³ kr 9 380
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører
en økning av gebyret på
kr 2 115 
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter kr 2 570
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1 000 
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter kr 7 200
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 3 600

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 

1.7 Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 7 200
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 3 600

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 

1.8 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

1.9 Betalingstidspunkt

Gebyret skal innbetales forskuddsvis. 

1.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 

1.11 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175
Matrikkelbrev over 10 sider kr 350

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

II

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.