Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Ringebu kommune, Oppland

DatoFOR-2010-02-23-273
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse04.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingebu kommune, Oppland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort04.03.2010   kl. 17.15
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Ringebu

Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre 23. februar 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å fastsette den delen av året da feltarbeidet for oppmålingsforretninger normalt ikke lar seg gjennomføre i Ringebu kommune (vintersesong). I denne perioden stoppes fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. oktober til 15. mai.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.