Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Os kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-02-25-1932
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse29.09.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forOs kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Os

Hjemmel: Fastsatt av Os kommunestyre 25. februar 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 30. mai.

I de deler av kommunen hvor nødvendige atkomstveger er vinterstengt løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.