Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Meløy kommune, Nordland

DatoFOR-2010-02-25-320
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeløy kommune, Nordland
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28
Kunngjort11.03.2010   kl. 14.40
KorttittelForskrift om gebyr for feiing, Meløy

Hjemmel: Fastsatt av Meløy kommunestyre 25. februar 2010 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjoner og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 annet ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter forbundet med gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

§ 2.Virkeområde

Forskriften fastsetter gebyr for all feiing og tilsyn som gjennomføres av feierne i hele Meløy kommunen.

§ 3.Gebyr

Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes og innkreves årlig sammen med øvrige kommunale avgifter og gebyrer.

Det årlige gebyret dekker en feiing hvert år (ved behov) og minimum en feiing og et tilsynsbesøk hvert fjerde år.

1.I enebolig (inkl. hybelleilighet) betales ett gebyr pr. skorstein med ett eller flere ildsted tilknyttet.

I flerfamiliehus med skorstein med ett eller flere ildsted tilknyttet, betales et gebyr pr. selvstendig boligenhet der denne skorsteinen går gjennom.

2.For frivillig feiing i fritidshus o.l. betales det for medgått tid, minimum et gebyr pr. feiing.
3.For fjerning av blanksot i skorstein betales det for medgått tid, minimum et gebyr pr. gang.
4.Størrelsen av gebyret fastsettes av kommunestyret ved årlig behandling av budsjettet.
§ 4.Myndighet

Meløy Kommune Økonomiavdelingen gis myndighet til å innkreve gebyr etter denne forskriften, etter oppgave fra Meløy Brann- og feiervesen.

§ 5.Klage

Vedtak truffet med hjemmel i denne forskriften kan påklages til Meløy kommunestyre.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften gjøres gjeldende fra 1. januar 2010.