Forskrift for oppmålingsarbeider i vinterhalvåret, Østre Toten kommune, Oppland

DatoFOR-2010-02-25-373
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Toten kommune, Oppland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort18.03.2010   kl. 15.10
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Østre Toten

Hjemmel: Fastsatt av Østre Toten kommunestyre 20. februar 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Fristen på 16 uker for gjennomføring av oppmålingsforretning (jf. matrikkelforskriften § 18 pkt. 1) skal ikke gjelde i månedene november, desember, januar, februar og mars.
§ 2.Forskriften trer i kraft 1. mars 2010.