Forskrift om renovasjon, Lenvik kommune, Troms

DatoFOR-2010-02-25-803
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endretFOR-2013-12-19-1709 fra 01.01.2014
EndrerFOR-1997-11-06
Gjelder forLenvik kommune, Troms
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort17.06.2010   kl. 15.50
KorttittelForskrift om renovasjon, Lenvik

Hjemmel: Fastsatt av Lenvik kommunestyre 25. februar 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85. Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2014).

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Lenvik kommune.

Forskriften skal videre bidra til å realisere de forpliktelsene kommunen er pålagt ved lov, og de mål som kommunen til enhver tid har nedfelt i sine plandokumenter om avfallsreduserende tiltak og behandling av avfall for øvrig.

Forskriften skal være kommunens styringsredskap for å realisere overordnede miljøpolitiske retningslinjer, arbeide for kildesortering og separat innsamling/levering av ulike avfallsfraksjoner til mottaksanlegg i samarbeid med Senja Avfall.

§ 2.Virkeområde 

§ 2-1. Kommunal renovasjon omfatter de områder som kommunestyret til enhver tid bestemmer. Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Lenvik kommune. Hver enkelt seksjonert del av boligen er en gebyrenhet. Som selvstendig gebyrenhet i bygning som ikke er seksjonert – som borettslag – regnes alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken som egen gebyrenhet. På grunneiendom med tre eller flere selvstendige boenheter, regnes hver enkelt boenhet som en gebyrenhet. Likt med selvstendig boenhet regnes to hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes én boenhet pr. to hybler.

Kommunen avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig boenhet i bygning som ikke er seksjonert. 

§ 2-2. Forskriften gjelder for hytter/fritidsbolig og andre bygg som er matrikkel-registrert benyttet som fritidshus i kommunen. 

§ 2-3. Forskriften gjelder ubebygd eiendom, når det på disse foregår avfallsskapende virksomhet som f.eks. utstillinger, sports- eller andre arrangement. 

§ 2-4. Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling, behandling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall. 

§ 2-5. Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordningen. 

§ 2-6. Forskriften gjelder også renovasjonsgebyr. Når særlige grunner foreligger, eller hvis det er klart urimelig å pålegge husholdnings- eller fritidsabonnement, kan kommunen etter søknad unnta enkelte eiendommer eller gebyrenheter fra renovasjonsordningen. Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftenes bestemmelser.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3.Definisjoner 

Som avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensingsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander). 

Med gebyrenhet menes den eiendom eller bygning, eller del av eiendom eller bygning, som danner rettmessig grunnlag for utskriving av gebyr. 

Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt egen sanitær- og kjøkkendel. Som boenhet regnes i denne sammenheng også hytte/fritidsbolig. 

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. 

Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus og lignende. 

Med abonnent menes tinglyst eier eller fester av eiendom som omfattes av avfallsordningen etter disse bestemmelser. Eiendom er definert med eget matrikkelnummer i kommunen. 

Som fritidsabonnement regnes bebygd eiendom, herunder hytter og fritidsboliger, hvor det ikke er fast helårlig bosetting, men samtidig er innredet for hvile og matstell. 

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Smitte-, risiko- og/eller problemavfall er smittefarlig, potensielt smittefarlig, estetisk skjemmende eller stikkende/skjærende avfall fra sykehus, sykehjem, legekontor, tannlegekontor, veterinær og lignende. Patologisk avfall regnes ikke inn under denne kategorien. 

Som grovavfall regnes større gjenstander som inventar, møbler, sykler, madrasser, tepper og lignende som pga. størrelsen ikke kan behandles sammen med annet husholdningsavfall. 

Med matavfall forstås lett nedbrytbar organisk avfall, som matavfall, planterester, mindre mengder hageavfall, vått husholdningspapir og annet type biologisk nedbrytbart avfall. 

Med brennbart avfall menes avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall, og som behandles i forbrenningsanlegg. 

Med oppsamlingsenhet for avfall menes beholder, dunk med hjul, sekk, container-, fellescontainer uten sekk. Senja Avfall bestemmer valg av type og utforming ut fra hva en finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt. 

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. 

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). 

Med tømmefrekvens menes antall tømminger av avfallsbeholderen innenfor et gitt tidsrom. 

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallseksjoner, for eksempel glass. 

Med gjenvinningsstasjon/miljøpark menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separat avfall. Gjenvinningsstasjoner/miljøpark er inngjerdet og betjent. 

Med hentesystem menes kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig. 

Med bringesystem menes kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon/miljøpark. 

Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med utlufting. 

Med kjørbar veg menes vei der renovasjonsbil kan komme uhindret fram, og eventuelt snu på en godkjent måte innen området, eller unntaksvis ved å rygge inn til standplass.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4.Kommunal innsamling av avfall

I Lenvik kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfallet, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensingsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

Lenvik kommune kan etter grunngitt skriftlig søknad, og eventuelt etter at kommunelegen har uttalt seg, gi dispensasjon fra ordningen for særskilte eiendommer.

Lenvik kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best håndtering og disponering av avfallet.

Lenvik kommune har gitt tillatelse til at Senja Avfall står som hovedansvarlig for at avfallet som omfattes av denne forskrift samles inn og behandles på en forsvarlig måte. Ved innsamling og behandling av avfallet skal internkontroll for Senja Avfall gjelde. Ingen kan uten kommunestyrets godkjenning og skriftlig tillatelse samle inn husholdningsavfall i Lenvik kommune.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensing eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall og lignende i naturen.

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall samt ev. annet avfall som er med i den samme ordningen, for eksempel enkelte type næringsavfall.

Lenvik kommune kan tilby egen ordning for innsamling av risikoavfall fra helseinstitusjoner (legekontorer, tannlegekontorer og lignende). Det er ikke tillatt å levere slikt avfall innblandet i annet avfall til kommunal avfallsordning. Risikoavfall skal kildesorteres og pakkes separat i godkjent emballering. Kommunens innsamlingsordning omfatter ikke patologisk avfall.

Lenvik kommune skal sørge for at det i kommunen eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjeldende i forskrift om farlig avfall. For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak ved gjenvinningsstasjoner/miljøpark. Farlig avfall fra virksomheter gjelder kun mottak, mot betaling ved gjenvinningsanlegg/miljøpark.

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall, og spesialavfall fra virksomheter med mer enn 400 kg spesialavfall omfattes ikke automatisk av lovpålagt kommunal henteordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg. Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe avfall og næringsavfall til behandlingsanlegg eller annen godkjent behandlingsanlegg eller til annen sluttbehandling.

Det er ikke tillatt å legge følgende avfallstyper i oppsamlingsenhetene: plantevernmidler, grovavfall (se § 2, definisjoner), risikoavfall (se § 2, definisjoner), varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, døde dyr, flytende avfall, giftig, etsende, brann-, eksplosjonsfarlige eller selvantennelige stoffer.

Abonnenten må selv sørge for å bringe dette avfallet til godkjent avfallsplass.

§ 6.Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning for de avfallsfraksjoner Lenvik kommune etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall som skal holdes konfidensielt er makulert.

Det er etablert hente- og bringesystem for fraksjonene. Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i avfallsbeholderen enn det som kommunen til enhver tid har bestemt. Det kan være ulik tømmefrekvenser for fraksjonene. Fraksjonene skal holdes atskilt, og legges i egne avfallsbeholdere hos hver abonnent. Det kan gjøres endringer i utvalg og antall fraksjoner.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i avfallsbeholderen hos hver abonnent eller til returpunkt, kan på bestemte vilkår leveres til godkjent gjenvinningsstasjon/miljøpark.

§ 7.Anskaffelse og bruk av oppsamlingsenhetene

Alle oppsamlingsenheter tilhører Senja Avfall, som også har ansvaret for anskaffelse og utsetting. Senja Avfall bestemmer antall og størrelse på beholdere for oppsamlingsenheten (se definisjon § 2) som abonnenten skal ha.

Abonnenten kan i samarbeid med Senja Avfall finne fellesløsninger med naboer for å unngå for mange beholdere pr. oppsamlingsenhet. Videre kan selskapet pålegge abonnenter å bruke fellescontainer eller lignende renovasjonsordninger når dette ansees hensiktsmessig i forhold til de mål som fremgår etter § 1. Dette medfører ikke reduksjon i renovasjonsgebyr.

Dersom det viser seg at det utvalgte antall på oppsamlingsenheten ikke er tilstrekkelig for eiendommen, er det abonnentens plikt å ordne med utvidelse av abonnement. Dersom dette ikke bringes i orden, kan Senja Avfall eller Lenvik kommune pålegge utvidelse av abonnement til riktig antall og volum. I vurderingen om hva som er tilstrekkelig, skal nødvendig sortering av avfallet og forhindre at avfallet disponeres på en uheldig måte vektlegges.

Vedlikehold/renhold av oppsamlingsenheten besørges av abonnent. Dette gjelder ikke containere i tettbygde strøk. Dersom en abonnent forsettlig eller uaktsomt skader eller ødelegger en enhet, vil han selv måtte bekoste reparasjon eller utskiftning.

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskrift, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Senja avfallsselskap til enhver tid bestemmer.

§ 8.Plassering av oppsamlingsenheter

Alle avfallsbeholdere skal plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal avfallsbeholderen plasseres på en for abonnenten og renovatøren lett tilgjengelig plass, synlig fra veg og på et plant og fast underlag. Det må heller ikke være fare for tak ras, fall av istapper mv.

Fellescontainere plasseres på fast dekke, alltid plassert med løftehåndtak ut, med lokket lukket.

Abonnenten har ansvar for at avfallsbeholderen ikke volder skade ved at den kommer på avveie fra oppsamlingsplass eller hentested, og sørge for å etablere sikringsordninger som hindrer at beholderen flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av avfallsbeholderen og atkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vintertid skal atkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd. Beholdere med hjul må plasseres slik at ikke hjulene ikke fryser fast til underlaget.

Enheten skal plasseres slik at renovatøren er sikret mot forulemping fra husdyr.

På tømmedagen må den avfallsbeholder som skal tømmes være plassert maksimum 5 meter fra godkjent veg og slik at de ikke er til sjenanse i forbindelse med tømming. Beholder må være satt ut senest kl. 0600. Tømmingen vil normalt skje i tidsrommet mellom kl. 0600 og 2200. Etter tømming skal abonnenten tidligst mulig hente beholderen inn på egen eiendom.

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med denne forskriften.

§ 9.Senja Avfalls plikter

Senja Avfall skal forlate beholderen utenfor vegskulderen på en slik måte at den blir til minimal hinder for normal trafikkavvikling.

Senja Avfall plikter å tømme oppsamlingsenheter med den hyppighet som er fastsatt jf. krav fra helsemyndighetene. Senja Avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten.

Senja Avfall plikter å tømme container med en hyppighet som ikke gir overfylte containere.

Senja Avfall plikter å kunngjøre om endringer av tømmerutiner eller andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, på en god og hensiktsmessig måte.

Senja Avfall plikter å avgjøre i samarbeid med Lenvik kommune hvor fellescontainer for brennbart avfall skal plasseres.

Under transport skal avfallet være sikret slik at det ikke faller av eller tilsøler plass eller veg. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av Senja Avfall. For transport gjelder vegtrafikkloven.

§ 10.Krav til vegstandard

Med atkomstveg menes her vei som renovasjonsbilen benytter fram til hentested for avfallsbeholdere. Slike veger regnes som kjørbare når det er mulighet for gjennomkjøring eller er snuplass og dessuten med kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til hele året å tåle et kjøretøy med akseltrykk 8 tonn. Kjørbar vei skal ha fri høyde minimum 4 meter og kjørebane med en bredde på minimum 3 meter, og må betjene minst 4 oppsamlingsenheter.

Dersom rimelige grunner tilsier dette, kan Senja Avfall gi dispensasjon fra bestemmelsen om minst 4 oppsamlingsenheter.

Om vinteren må vegen og eventuelt snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Vinterstid kan glatt vegbane føre til at veg eller gate ikke kan betegnes som kjørbar veg.

Senja Avfall avgjør hvilke stikkveier som skal trafikkeres etter innhentet uttalelse fra Lenvik kommune.

Lenvik kommunen har ikke ansvar for skade på privat veg som følge av gjennomføring av renovasjonsordningen etter disse forskriftene, med mindre skaden skyldes uaktsomhet.

Med transportveg menes her veg for manuell transport av avfallsbeholdere. Slike veger skal gi problemfri transport av avfallsbeholderen og være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer, parkerte biler og lignende.

§ 11.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskriftene, skal betale avfallsgebyr. Ved registrering av ny abonnent, eller ved endringer av eksisterende abonnement, blir gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til, eller på annen måte registrert av, Lenvik kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet fram til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall, plikter å straks melde fra til Lenvik kommune dersom vedkommende ikke står i gebyrregistret. Eier eller fester plikter å melde til Lenvik kommune ved flytting, navne- og adresseendring, endring av abonnentstype og andre forhold som har innvirkning på abonnentsgebyret.

Dersom en gebyrenhet står tom sammenhengende i 6 eller 12 måneder kan det gis fritak eller reduksjon i gebyret. Fritak kan kun innvilges etter skriftlig søknad. Fravær for kortere tidsrom enn 6 måneder gir ikke rett til fritak. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom gebyrenheten benyttes av andre enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden. Fritak i denne sammenhengen gis ikke til gebyrenheter med fritidsabonnement.

Fritak eller reduksjon i gebyr innvilges etter årlig søknad. I særlige tilfeller, og når praktiske forhold tilsier det, kan vedtaket gjøres gjeldende for flere år.

Ulike tilleggstjenester som for eksempel levering av avfall på gjenvinningsstasjoner eller behandlingsanlegg, betales separat i tråd med den utførte tjeneste.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2014).
§ 12.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser. Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper og materialgjenvinning.

Differensiering vil ikke skje på bakgrunn av sosiale forhold.

§ 13.Innkrevning og renter

Gebyrsatser fastsettes årlig av kommunestyret. Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jf. § 2.

Gebyret skal betales selv om det er omtvistet. Eventuelt for mye betalt gebyr vil tilbakebetales med renter.

§ 14.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2b og forurensingslovens § 85. Klagen blir behandlet etter reglene i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes Senja Avfall. Klage angående gebyrer, abonnement sendes Lenvik kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges fram for særskilt klagenemnd.

§ 15.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskriften, vil det bli gitt melding fra Senja avfallsselskap om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenheten før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan Senja avfallsselskap også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet ovenfor kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte for tunge, feilaktig plassert eller på andre måter er i strid med bestemmelsene i denne forskriften.

Overtredelser av denne forskriften kan ut over dette straffes med bøter, jf. forurensingslovens § 79, 2. ledd.

§ 16.Forholdet til helsemyndigheter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010, samtidig oppheves renovasjonsforskriften fastsatt av Lenvik kommunestyre 6. november 1997.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.