Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Kongsberg kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-03-03-323
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort11.03.2010   kl. 14.40
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Kongsberg

Hjemmel: Fastsatt av Kongsberg kommunestyre 3. mars 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner I denne forskrift menes med:
a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning av rent trevirke (ved og kull) på grillinnretninger, utepeiser og bål.
b)brenning av rent avfallstrevirke i vedovn.
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta.
d)brenning av tørt hageavfall (kvist, lauv og gress) utenfor tettbygd strøk, som defineres som det området på kommuneplankartet som til enhver tid defineres som LNF-område, med den begrensning som følger av kommunehelsetjenestelovens § 4a-8.
e)Sankthansbål av rent trevirke.
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket.
g)halmbrenning i jordbruket. Materialet som brennes må ikke inneholde helse- eller miljøskadelige stoffer.
§ 6.Dispensasjon

Brann- og redningstjenesten kan etter rådslagning med de kommunale helse- og miljøvernmyndighetene i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad, som i utgangspunktet skal være skriftlig. Brenning av kondemnable bygninger aksepteres kun dersom de er miljøsanert.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av Brann- og redningstjensten i medhold av denne forskrift kan påklages til Utvalg for miljø og utvikling.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. april 2010.