Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Nedre Eiker kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-03-03-415
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse25.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNedre Eiker kommune, Buskerud
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort25.03.2010   kl. 15.40
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Nedre Eiker

Hjemmel: Fastsatt av Nedre Eiker kommunestyre 3. mars 2010 forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd, løper ikke i perioden 15. desember til 1. april.

I de deler av kommunen som ligger høyere enn 200 m.o.h, løper ikke tidsfristen i perioden 1. desember til 15. april.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.