Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Rindal kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2010-03-17-418
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse25.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forRindal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort25.03.2010   kl. 15.40
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Rindal

Hjemmel: Fastsatt av Rindal kommunestyre 17. mars 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. oktober-15 mai.

I de deler av kommunen hvor nødvendig adkomstveger er vinterstengt etter 15. mai løper ikke fristen før vegen er åpnet etter vinterstenging.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.