Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Våler kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-03-22-479
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåler kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort08.04.2010   kl. 15.25
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Våler

Hjemmel: Fastsatt av Våler kommunestyre 22. mars 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av tørt trevirke, papir og papp i ovn hjemme eller på hytta,
d)brenning av små mengder tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
e)Sankthansbål, etter melding til Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS,
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket, etter skriftlig søknad til Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS,
g)halmbrenning i jordbruket etter melding til Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS,
h)bråtebrenning etter melding til Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS,
i)brenning i øvelsessammenheng i regi av brannvesenet.
§ 6.Dispensasjon

Nærings- og Miljøutvalget kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av Nærings- og Miljøutvalget i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klagenemnd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. april 2010.