Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2010-03-22-658
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse12.05.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931-§15-6
Kunngjort12.05.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om påslipp av avløpsvann, Bergen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 22. mars 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 nr. 4 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15-6.

Kap. 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål og konsekvenser

Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann skal sikre at olje og fett fjernes ved kilden, og skal påse at olje- og fettutskillere driftes riktig slik at de virker etter hensikten.

§ 2.Definisjoner:
1)Avløpsvann: både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
2)Fettholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder vegetabilsk og animalsk fett.
3)Frityrfett: fett som brukes til fritering av mat.
4)Hjemmelshaver: eier/fester av eiendom/bygg der olje- eller fettutskiller er plassert.
5)Oljeholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, whitespirit, bensin og lignende.
6)Påslipp: tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett nedstrøms et renseanlegg.
7)Sanitært avløpsvann: avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom og lignende.
8)Virksomhet: bruker av olje- og fettutskiller.

Kap. 2. Virkeområde

§ 3.Oljeutskillere

Bestemmelsene gjelder for virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann, herunder:

1)Bensinstasjoner
2)Vaskehaller for kjøretøy
3)Motorverksteder
4)Bussterminaler
5)Verksted og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
6)Anlegg for understellsbehandling
7)Garasjeanlegg med tilgang til vann og mulighet for vask av biler inne i garasjen.

Kommunen kan fastsette at bestemmelsene i denne lokale forskriften også skal gjelde for virksomheter som ikke er nevnt her, men har påslipp av oljeholdig avløpsvann.

Kommunen kan fastsette at bestemmelsene i denne lokale forskriften også skal gjelde for virksomheter som ikke er nevnt her, men har påslipp av fettholdig avløpsvann.

§ 4.Fettutskillere

Bestemmelsene gjelder for virksomheter som har påslipp av fettholdig avløpsvann, herunder:

1)Restauranter
2)Kafeer/konditorier
3)Catering/ferdigmatprodusenter
4)Gatekjøkken/kiosker
5)Hamburgerbarer
6)Kantiner
7)Slakterier
8)Margarin- og matoljeindustri
9)Kjøttforedlingsbedrifter
10)Hermetikkindustri
11)Bakerier
12)Meierier
13)Friteringsindustri
14)Røkerier
15)Matbutikker med steke-/grillavdeling.

Kap. 3. Generelle bestemmelser

§ 5.Ansvarlig for olje- og/eller fettutskillere

Påslipp av olje- eller fettholdig avløpsvann og installering av olje- eller fettutskiller er et søknadspliktig tiltak som skal godkjennes av Bergen kommune.

Det skal søkes kommunen om tillatelse ved påslipp til kommunalt nett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendringer av eksisterende bygninger.

§ 6.Krav om tillatelse

Ingen kan sette i verk nye påslipp eller øke påslipp vesentlig uten tillatelse er gitt i medhold av denne forskriften.

§ 7.Søknad om tillatelse

Ved etablering av nye påslipp eller vesentlig økning av eksisterende påslipp av fett- og/eller oljeholdig avløpsvann, skal den ansvarlige sørge for at det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling.

§ 8.Behandling av søknad

Fullstendig søknad skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Fullstendig søknad om tillatelse til påslipp med krav som fraviker påslippskrav skal avgjøres uten ugrunnet opphold.

Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker påslippskrav, fastsette krav til påslippsted eller nekte etablering av påslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter fullstendig søknad er sendt kommunen, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere påslippet bort.

§ 9.Vann- og avløpsetatens rett til kontroll

Kommunen skal ha uhindret adgang til eiendom der forurensning kan oppstå eller har oppstått. Kommunen kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet materiale som angår olje-/fettutskilleranlegget og driften av dette.

§ 10.Nedleggelse

Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal det senest en måned på forhånd gis melding til kommunen.

Oljeutskilleranlegg som permanent tas ut av bruk skal graves opp og leveres til godkjent avfallsmottak. Dokumentasjon på utført arbeid skal innsendes Vann- og avløpsetaten. Avløpsledning skal plugges i forgreiningspunkt. Alle sluk som har drenert til oljeutskilleranlegget skal plugges.

§ 11.Eierskifte

Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes kommunen senest en måned før eierskifte.

§ 12.Kostnader

Dersom virksomhetens avløpsvann fordyrer eller har uheldig virkning på driften av kommunens vann- eller avløpsnett, kan kostnadene for retting, utbedring og/eller reparasjoner faktureres virksomheten.

§ 13.Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført, kan kommunen treffe vedtak om tvangsmulkt, i medhold av Forurensningsloven § 73, jf Forurensningsforskriften § 41-6.

Kap 4. Krav til olje- og fettutskillere

§ 14.Tilknytning til avløpsnettet

Fettholdig spillvann som inneholder sedimenterbart materiale skal passere slamavskiller før det går inn på fettutskilleren. Spillvann med raskt råtnende sedimenterbart materiale skal ikke passere slamavskiller. Dette for å unngå råtning. Fjerning av grovere partikler gjøres ved innløpsrist før fettutskiller.

Oljeholdig avløpsvann skal før utskiller passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjoneres for maksimal reell vannbelastning.

Alkalisk reagerende fett-/oljeholdig spillvann nøytraliseres før det ledes til utskiller.

Dersom dette er laget etter separatsystemet, skal avløp fra utskillere knyttes til spillvannsnettet.

§ 15.Sanitæravløpsvann og overvann

Spillvann fra WC og andre sanitærinstallasjoner samt overvann tillates ikke ført til olje- og fettutskillere.

§ 16.Forholdet til utslippskrav gitt av Fylkesmannen eller Klima- og forurensningsdirektoratet

For de virksomheter som har egne påslippstillatelser fra enten Klima- og forurensningsdirektoratet eller Fylkesmannen, skal disse kravene betraktes som uavhengig av kommunens krav. I henhold til forurensningslovens § 7 skal virksomheten unngå unødvendig forurensning, selv om kravene fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller Fylkesmannen overholdes.

Denne paragrafen kommer til anvendelse også for de komponenter som ikke er regulert av Klima- og forurensningsdirektoratet eller Fylkesmannen, eller dersom ny teknologi gjør det mulig å senke påslippet ytterligere, innenfor rimelige kostnader for bedriften.

§ 17.Krav til avløpsvannets beskaffenhet

Oljeinnholdet i utløpet fra oljeutskiller skal ikke overstige 50 mg/l, målt som totale oljehydrokarboner. Temperatur ut fra oljeutskiller skal ikke overstige 45 C.

Fettinnholdet i utløpet fra fettutskiller skal ikke overstige 150 mg/l, målt som totale hydrokarboner. Temperatur ut fra fettutskiller skal ikke overstige 30 C.

§ 18.Krav til bruk av vaske- og avfettningsmidler

Kommunen forventer at virksomheten går i dialog med kjemikalieleverandørene og eventuelt annen kompetanse på området for å optimalisere kjemikaliebruken med tanke på lavere olje- og fettutslipp. Noen vaskekjemikalier kan redusere olje-/fettutskilleranleggets rensefunksjon. Det følger egne retningslinjer om dette.

§ 19.Utførelse

Materiale og utførelse av utskillerne skal tilfredstille gjeldende Norsk Standard.

Det er virksomheten som har ansvar for at sandfang og olje- eller fettutskiller, eller eventuelt annet godkjent utstyr, er dimensjonert i forhold til den belastning som reelt kan tenkes å forekomme.

§ 20.Inspeksjons- og kontrollkum

Umiddelbart nedstrøms utskilleren skal det være en inspeksjons- og kontrollkum som gir mulighet for å ta prøver av avløpsvannet. Det skal installeres prøvetakingskum på eksisterende oljeutskillere.

Kummen skal være tilgjengelig for inspeksjon til en hver tid.

Kap 5. Krav vedrørende prøvetaking og analyser

§ 21.Prøvetaking og analyser

For oljeutskillere gjennomføres representative målinger for å dokumentere kvaliteten av påslippet til kommunalt nett. Før tømming skal det tas ut en representativ prøve pr. år fra inspeksjons-/kontrollkummen. For større virksomheter eller utskillere med høy belastning eller omfattende kjemikaliebruk, kan kommunen kreve at det tas flere prøver.

For fettutskillere gjennomføres prøvetaking av temperatur, ut fra utskiller, ved full drift. Kommunen kan kreve at det skal tas representative prøver fra inspeksjons-/kontrollkum, jfr første avsnitt.

Kap 6. Krav vedrørende tømming, drift, vedlikehold og dokumentasjon

§ 22.Tømming

Regelmessig tømming og rengjøring er av avgjørende betydning for olje- og fettutskillerens effekt.

Fettutskilleren skal tømmes 3-12 ganger pr. år. Det kan søkes om mindre hyppig tømming dersom akkumulert mengde fett er liten over tid.

Oljeutskiller og oppsamlingstanker for utskilt olje skal tømmes minst en gang per år, og ellers når det måtte være nødvendig for å overholde påslippskravet på mindre enn 50 milligram olje per liter. Olje som holdes tilbake i oljeutskilleren regnes som farlig avfall og omfattes av avfallsforskriften kap. 11 Farlig avfall. Det kan søkes om mindre hyppig tømming dersom akkumulert mengde olje er liten over tid.

Virksomheten skal inngå tømmeavtale med et tømmefirma for regelmessig tømming tilpasset behovet. Det skal til enhver tid foreligge gyldig tømmeavtale. Kommunen kan gi pålegg om endring av tømmehyppigheten ved behov.

Opplysninger om dato for hver tømming og hvem som utførte tømmingen, skal føres inn i driftsjournalen for anlegget.

§ 23.Drift, vedlikehold og kontroll

Der skal foretas driftskontroll av anlegget.

Alle renseanleggsvolumer (utskiller, sandfang, slamavskiller, oppsamlingstank, inn-/utløpsledninger) skal rengjøres årlig.

Driftskontroll og rengjøring kan utføres i forbindelse med tømming av utskiller.

§ 24.Dokumentasjon

Tømmeoperatør skal sende inn tømmerapport for olje- og fettutskiller til kommunen.

Ved etablering av ny utskiller eller ny påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann skal det innsendes dokumentasjon med generelle opplysninger og tegninger som viser plassering av utskilleren og/eller påslippspunktet.

Kap. 7. Beredskap mot akutt forurensning

§ 25.Forebygging av akutte utslipp

Virksomheten plikter å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutt forurensning.

Beredskapet skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte, skadelige påslipp til avløpsnettet og omfanget av de skader og ulemper som kan forårsakes. Beredskapsrutinene skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet og skal dokumenteres.

§ 26.Varslingsplikt

Dersom det som følge av virksomhetens aktiviteter skulle oppstå akutte påslipp/utslipp, skal kommunen straks varsles. Virksomheten vil være økonomisk ansvarlig for konsekvenser av akutte påslipp.

Kap 8. Ikrafttredelse

§ 27.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.