Forskrift om tildeling av driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner, -organisasjoner og -virksomheter, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2010-03-24-508
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse24.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort15.04.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om driftstilskudd til kunst, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 24. mars 2010 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

§ 1.Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling iht. overordnede føringer som følger av kommunens vedtatte kulturpolitiske mål og strategier.

§ 2.Virkeområde og definisjon

Forskriften har sitt virkeområde i Oslo kommune og gjelder kommunens tildeling av driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner, -organisasjoner og -virksomheter. Med drift menes administrasjon og aktiviteter som ligger i institusjonens, organisasjonens eller virksomhetens formål.

Det kan unntaksvis gis tilskudd til større enkelttiltak.

§ 3.Økonomiske rammer

De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av Oslo bystyres årlige budsjettvedtak.

§ 4.Vilkår for driftstilskudd

Driftstilskudd kan gis til institusjoner, organisasjoner og virksomheter som gjør kunst- og kulturtilbud tilgjengelig for flest mulig og hvor aktiviteten fyller formålet i § 1.

Det gis ikke tilskudd til institusjoner, organisasjoner og virksomheter som har:

a)drift av utpreget kommersiell karakter,
b)innsamling som formål, eller
c)virkeområde og profil avgrenset til lokalmiljøet.

Institusjoner, organisasjoner og virksomheter som mottar driftstilskudd etter denne forskriften vil som hovedregel ikke komme i betraktning for tilskudd til enkelttiltak i medhold av forskrift 24. mars 2010 nr. 509 om løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak i Oslo kommune. Unntak kan gjøres for tiltak av særskilt interesse som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift.

§ 5.Kunngjøring og søknadsfrist

Tilskuddsordningen kunngjøres i dagspressen og/eller annet egnet medium. Kunngjøring skal inneholde informasjon om søknadsfrist og hvor søknaden skal sendes. Kunngjøring skal finne sted senest 8 uker før søknadsfristen.

Søknadsfristen er første april året før det budsjettåret søknaden gjelder.

§ 6.Krav til søknaden

Søknaden skal være skriftlig og undertegnet av den som har myndighet til å forplikte vedkommende søker.

Søknaden skal inneholde følgende:

a)beskrivelse av formål og planer for virksomheten,
b)budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter i forbindelse med virksomheten, inkludert alle honorarer og lønnskostnader. Videre skal budsjettet inneholde alle forventede inntekter, herunder billettinntekter og salgsinntekter i tilknytning til virksomheten. Det skal tydelig fremgå hvilke andre private og/eller offentlige finansieringskilder det er søkt hos eller mottas tilskudd fra, og beløpsstørrelse. Ved slik tildeling skal Oslo kommune umiddelbart informeres skriftlig. Summen av forventede utgifter og inntekter skal gå i balanse.
c)siste årsregnskap og årsberetning for søkere som er regnskapspliktige i henhold til lov.

Årsregnskapet skal inneholde spesifikasjon av private og/eller offentlige driftstilskudd.

Ved innsending av foreløpig årsberetning med årsregnskap skal endelige versjoner oversendes så snart disse foreligger.

d)informasjon om forretningsmessige interesser mellom ansvarlig søker og samarbeidspartnere, underleverandører, bidragsytere mv.,
e)dersom driften i vesentlig grad avhenger av medvirkning eller bistand fra annen virksomhet enn søkers, vil dokumentasjonsplikten også gjelde denne virksomheten.
f)dersom driftsplanene omfatter medvirkning fra andre mulige mottakere av offentlig støtte enn søker, skal dette opplyses. Økonomisk samhandling skal da redegjøres for.
g)informasjon om søker er lokalisert i en av Oslo kommunes kultureiendommer.
§ 7.Behandling av søknader

Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på forskriftens kriterier, jf. § 1 og § 4. Ved vurderingen legges vekt på kvalitet, profesjonalitet, målsettinger, kunstnerisk og faglig nivå.

§ 8.Vilkår for tildeling av driftstilskudd

I vedtak om driftstilskudd gis nærmere vilkår for tildelingen, herunder:

a)driften skal gjennomføres i tråd med de beskrivelser som er oppgitt i søknaden,
b)det skal fremkomme tydelig i annonsering eller ved annen kunngjøringsform at institusjonen, organisasjonen eller virksomheten er støttet av Oslo kommune,
c)i de tilfeller driftstilskudd er innvilget til gjennomføring av større enkelttiltak, jf. § 2 annet ledd, skal det straks meddeles kommunen dersom det inntrer forhold som medfører at enkelttiltaket ikke kan gjennomføres som planlagt,
d)krav om rapportering og regnskap, jf. § 10.

Det kan i vedtaket stilles flere vilkår for driftstilskuddet enn det som fremgår av opplistingen ovenfor.

§ 9.Vilkår for utbetaling av driftstilskudd

Vilkår for utbetaling av driftstilskudd:

a)rapport og regnskap for tidligere mottatt tilskudd skal være innsendt. Det skal av rapporten klart fremgå at midlene er brukt etter forutsetningen.
b)fremleggelse av dokumentasjon i henhold til bestemmelsene i det til enhver tid gjeldende økonomireglementet for kommunen.

Utbetaling er videre betinget av at vilkårene i § 8 og øvrige vilkår satt i vedtaket er oppfylt.

Det fastsettes i tilsagnsbrevet om tilskuddet skal utbetales i rater, avhengig av tilskuddets størrelse og søkerens virksomhet.

Kommunen utbetaler tilskuddet til gjeldende kontonummer etter mottak av nødvendig dokumentasjon.

Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom ikke tilfredsstillende dokumentasjon foreligger innen 15. desember det året tilskuddet gjelder for.

§ 10.Rapport og regnskap

Rapport (beretning) og regnskap skal avlegges innen 1. juni året etter.

Krav til rapport og regnskap skal følge de til enhver tid gjeldende overordnede regler for tilskuddsordninger i Oslo kommune, herunder instruks for utforming av tilskuddsordninger i kommunen og de bestemmelser som fremgår av kommunens årlige økonomireglement.

§ 11.Kontroll med bruk av midler

Oslo kommune kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede kommunale midler.

Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder å fremskaffe relevant og etterspurt dokumentasjon m.m.

§ 12.Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet - eller deler av det - ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake.

Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

§ 13.Saksbehandling og klageadgang

Vedtak om tilskudd og avslag på søknader utgjør enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Underretning om vedtaket skal skje skriftlig og være begrunnet.

Vedtak kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Klagen skal sendes kommunen innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren, jf. forvaltningsloven § 29 og § 32. Klagen bør begrunnes.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato.