Forskrift om løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2010-03-24-509
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse24.03.2010
Sist endretFOR-2014-10-23-1329 fra 01.01.2015
EndrerFOR-2003-09-24-1850
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort15.04.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om løpende tildeling til kunst, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 24. mars 2010 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6. Endret ved forskrift 23 okt 2014 nr. 1329 (i kraft 1 jan 2015).

§ 1.Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling iht. overordnede føringer som følger av kommunens vedtatte kulturpolitiske mål og strategier.

§ 2.Virkeområde

Forskriften har sitt virkeområde i Oslo kommune og gjelder løpende behandling av søknader om tilskudd til kunst- og kulturtiltak.

§ 3.Økonomiske rammer

De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av Oslo bystyres årlige budsjettvedtak.

§ 4.Vilkår for tilskudd

Tilskudd kan gis til kunst- og kulturtiltak av høy kvalitet der profesjonelle kunstnere og/eller andre profesjonelle aktører er involvert og hvor tiltaket bidrar til å fremme formålet i § 1.

Ved tildeling av tilskudd vektlegges bl.a. følgende:

a)at tiltaket er av høy kunstnerisk kvalitet presentert av profesjonelle aktører,
b)om tiltaket er av eksperimentell og/eller nyskapende art,
c)at tiltaket er åpent for alle.

Det gis ikke tilskudd til:

a)kulturinstitusjoner, -organisasjoner og virksomheter som mottar offentlig driftstilskudd. Unntak kan gjøres for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift og som har særskilt interesse for Oslo,
b)tiltak som har en utpreget kommersiell karakter,
c)tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed,
d)dekning av underskudd for tiltak som har funnet sted,
e)tiltak som har funnet sted før søknaden sendes inn, jf. også § 5 om søknadsfrist,
f)ordinær drift av institusjoner, organisasjoner eller annen virksomhet,
g)kostnader til reise og opphold i inn- og utland for tiltak som ikke finner sted i Oslo,
h)rene amatørtiltak. Det kan gjøres unntak for tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom amatører og profesjonelle kunstnere,
i)forprosjekter, konseptutvikling, manusutvikling og annet utviklingsarbeid. Unntak kan gjøres for prosjekter av eksperimentell og/eller nyskapende art,
j)tiltak med virkeområde og profil avgrenset til lokalmiljøet,
k)produksjon av publikasjoner, bøker og filmer. Det kan gjøres unntak for tilskudd til produksjoner som er av spesiell og byomfattende interesse for Oslo.
§ 5.Kunngjøring og søknadsfrist

Tilskuddsordningen kunngjøres i dagspressen og/eller annet egnet medium innen 10. oktober året før vedkommende budsjettår. Annonseringen skjer med forbehold om at det avsettes midler i budsjettet til formålet. Det oppgis i kunngjøringen hvor søknaden skal sendes.

Søknadsfrist er senest åtte – 8 – uker før tiltaket skal gjennomføres, dog ikke senere enn 1. november det året tiltaket skal gjennomføres.

0Endret ved forskrift 23 okt 2014 nr. 1329 (I kraft 1 jan 2015).
§ 6.Krav til søknaden

Søknaden skal være skriftlig og undertegnet av den som søker eller den som har myndighet til å forplikte vedkommende søker.

Søknaden skal inneholde følgende:

a)beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, herunder formål, sted og dato/periode for gjennomføringen,
b)informasjon om de kunstnerisk ansvarlige og oversikt over medvirkende,
c)opplysninger om eventuelle forretningsmessige interesser mellom ansvarlig søker og samarbeidspartnere, underleverandører, bidragsytere mv. for det tiltaket det søkes støtte til,
d)søkere som er regnskapspliktige i henhold i til lov skal vedlegge årsberetning og bekreftet årsregnskap for virksomheten med spesifikasjon over tidligere mottatte kommunale tilskudd dersom søker eller andre medvirkende har mottatt slik støtte,
e)budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter, inkludert alle honorarer og lønnskostnader. Videre skal budsjettet inneholde alle forventede inntekter, herunder billettinntekter og salgsinntekter i tilknytning til tiltaket. Det skal tydelig fremgå hvilke andre private og/eller offentlige finansieringskilder det er søkt støtte hos eller mottas tilskudd fra, og beløpsstørrelse.

Ved slik tildeling skal Oslo kommune umiddelbart informeres skriftlig. Summen av forventede utgifter og inntekter skal gå i balanse.

f)dersom tiltaket gjennomføres i samarbeid med eller med bistand fra andre tilskuddsmottakere enn søker, skal dette opplyses. Økonomisk samhandling skal da redegjøres for.
g)informasjon om søker er lokalisert i en av Oslo kommunes kultureiendommer.

Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn. Dokumentasjonen må være sendt inn senest 1. oktober, jf. fristen i § 5 siste ledd.

§ 7.Behandling av søknader

Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på forskriftens kriterier, jf. § 1 og § 4. Ved vurderingen skal det bl.a. legges vekt på kunstnerisk og faglig nivå og at tiltaket vil bidra til et variert kulturtilbud.

§ 8.Vilkår for tildeling av tilskudd

I vedtak om tilskudd gis nærmere vilkår for tildelingen, herunder:

a)det skal fremkomme tydelig i annonseringen eller ved annen kunngjøringsform at tiltaket er støttet av Oslo kommune,
b)kommunen skal gis melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer i forhold til de forutsetningene som fremgår av søknaden,
c)krav om rapportering og regnskap, jf. § 10.

Det kan i vedtaket stilles flere vilkår for tilskuddet enn det som fremgår av opplistingen ovenfor.

§ 9.Utbetaling av tilskudd

Vilkår for utbetaling av tilskudd:

a)rapport og regnskap for tidligere mottatte tilskudd innenfor avsetningen skal være innsendt. Det skal av rapporten klart fremgå at midlene er brukt etter forutsetningen.
b)fremleggelse av dokumentasjon i henhold til krav i tilsagnsbrevet.

Utbetaling er videre betinget av at vilkårene i § 8 og øvrige vilkår satt i vedtaket, er oppfylt.

Kommunen utbetaler tilskuddet til gjeldende kontonummer etter mottak av nødvendig dokumentasjon.

Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom tiltaket ikke er igangsatt eller påkrevet dokumentasjon for utbetaling ikke er innsendt innen 31. desember det året tilskuddet gjelder.

§ 10.Rapport og regnskap

Prosjektrapport og -regnskap for bruk av tilskuddet skal innsendes senest seks - 6 - uker etter at tiltaket er avsluttet.

Krav til rapport og regnskap skal følge de til enhver tid gjeldende overordnede regler for tilskuddsordninger i Oslo kommune, herunder instruks for utforming av tilskuddsordninger i kommunen og de bestemmelser som fremgår av kommunens årlige økonomireglement.

§ 11.Kontroll med bruk av midler

Oslo kommune kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede kommunale midler.

Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon, m.m.

§ 12.Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet - eller deler av det - ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake.

Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

§ 13.Saksbehandling og klageadgang

Vedtak om tilskudd og avslag på søknader utgjør enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Underretning om vedtaket skal skje skriftlig og være begrunnet.

Vedtak kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Klagen skal sendes kommunen innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren, jf. forvaltningsloven § 29 og § 32. Klagen bør begrunnes.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato.

Forskrift 24. september 2003 nr. 1850 om tilskudd til kunst- og kulturtiltak, Oslo oppheves fra samme tidspunkt.