Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling iht. matrikkelforskriften, Hemnes kommune, Nordland

DatoFOR-2010-03-25-512
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse15.04.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemnes kommune, Nordland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort15.04.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Hemnes

Hjemmel: Fastsatt av Hemnes kommunestyre 25. mars 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretninger i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. desember til 1. mai.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft fra samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.