Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven, Ås kommune, Akershus

DatoFOR-2010-04-14-595
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse29.05.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅs kommune, Akershus
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§16, FOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101-§32
Kunngjort29.04.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven, Ås

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Ås kommunestyre 14. april 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16 og § 18, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32.

A - Generelle bestemmelser

A.1 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

Saksgebyrer etter matrikkelloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. Se pkt. B.5.

Dersom rekvirent av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.

A.2 Hvilket regulativ som skal brukes

Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon.

A.3 Betalingstidspunkt

Matrikkelforskriften § 16 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven, 5. ledd sier:

Kommunen kan kreve gebyr innbetalt forskuddsvis. Dersom kommunen oversitter fristen for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i § 18 og § 19. Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd. Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er oversittet

Ås kommune skal som hovedregel forlange at gebyret skal betales forskuddsvis.

A.4 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Det gjøres i denne sammenheng oppmerksom på at det i betalingsprinsippet er ment at noen saker i en viss grad skal subsidiere andre saker.

A.5 Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan administrasjonen etter rimelighetshensyn helt eller delvis gi fritak for betaling av gebyret i en konkret sak.

«Særlige grunner» kan f.eks. være at rekvirenten er en humanitær eller spesielt samfunnsnyttig organisasjon.

A.6 Klage

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ.

Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker.

Jf.: Matrikkellovens § 46.

A.7 Avbrutt arbeid

Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre. Se pkt. B.5.

A.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Konkrete endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, som vurderer disse i forhold til selvkostprinsippet, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

Årlige oppjusteringer av regulativsatsene skal følge Statens Kartverks indekstall for kart og oppmålingsarbeider og justeres pr. 1. januar hvert år. Slik justering trenger ikke politisk behandling. (Indekstall for 1. januar år 2010 er 411,5).

A.9 Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks. tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.

A.10 Timepris

Timekostnadene skal dekke både de direkte og de indirekte kostnadene. Satsene skal således dekke: brutto lønnskostnader, forbruksmateriell, reisekostnader + forholdsvis del av utstyrs- og inventarkostnader, kontorutgifter, renhold, lys, varme og husleie, opplærings-, utviklings-, fraværs- og administrasjonskostnader + andel av sentraladministrasjonens kostnader som vedkommer aktuell(e) arbeidstaker(e) og aktuelt arbeid.

Timeprisen settes til kr 600.

A.11 Merkemateriell og transport

Slike kostnader er innbakt i de øvrige satsene og skal ikke faktureres spesielt.

A.12 Unntak fra tidsfrister (Vintertid)

Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker etter matrikkelforskriften § 18 første ledd. Denne tidsfristen løper ikke i perioden 1. desember til 1. april.

Hensikten med denne regelen er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i en periode på vinteren da snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid.

B - Gebyrer

B.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0-1000 m² kr 13 000
areal fra 1001-2000 m² kr 16 000
areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt da. kr 1 000

For samtidig fradeling av tilgrensende eiendommer reduseres gebyret med 20 % fra og med tomt 3 til og med tomt 9. Deretter reduseres gebyret med 35 % pr tomt.

B.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Per ny registrering i matrikkelen kr 3 000
B.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal til eierseksjon følger satsene i pkt. B.1 pr. seksjonsenhet.

Også prisreduksjon som nevnt i pkt. B.1.

B.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom (B.1).

B.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstepris kr 2 000.

B.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Gebyr pr. matrikkelenhet kr 3 000

I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning som pkt. B.1.

B.7 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes slik i forhold til ordinært gebyr:

Ferdig innkalt forretning: 50 %
Ferdig avholdt forretning: 75 %
Ferdig matrikkelbrev: 100 %
B.8 Når deler av arbeidet overlates til andre

Der det etter avtale ikke er kommunen som utfører alt arbeidet, settes gebyrsatsene slik i forhold til ordinært gebyr:

Fremskaffe datagrunnlaget: 30 %
Varsling og oppmålingsforretning: 15 %
Tekniske arbeider og dokumentasjon: 30 %
Registreringsarbeidene: 25 %
B.9 Når oppmålingsforretningen utføres uten markarbeid

Der det etter avtale eller kommunens skjønn ikke er nødvendig med noen form for markarbeid, settes gebyret til 65 % av ordinært gebyr.

B.10 Grensejustering av grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom

Gebyr for slik forretning er som arealsatsene i pkt. B.1 pr. berørt naboeiendom.

Også prisreduksjon som nevnt i pkt. B.1.

B.11 Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom

Gebyr for slik forretning er som arealsatsene i pkt. B.1.

Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Også prisreduksjon som nevnt i pkt. B.1.

B.12 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er tilfredsstillende koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter kr 3 000
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1 000
B.13 Klarlegging av rettigheter og/eller eksisterende grense der grensen ikke tidligere er tilfredsstillende koordinatbestemt
For inntil 2 punkter kr 6 000
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 2 000

Dersom hele eiendommen skal måles, gjelder regulativets pkt. B.1.

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

B.14 Privat grenseavtale

Gebyr for denne sakstype beregnes etter medgått tid.

Minstepris er kr 2 000.

B.15 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. Dette ses også i sammenheng med pkt. B.5.

B.16 Utstedelse av matrikkelbrev (statens satser)
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

B.17 Timepris

Der det etter regulativet skal betales timepris, settes denne til kr 600.