Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Lesja kommune, Oppland

DatoFOR-2010-04-20-690
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse20.04.2010
Sist endret
EndrerFOR-2004-10-06-4690
Gjelder forLesja kommune, Oppland
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§2, LOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort20.05.2010   kl. 14.20
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Lesja

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Lesja kommunestyre 20. april 2010 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A, kapittel 16.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A, kapittel 16, om kommunale vann- og avløpsgebyrer
3.Forskrift 20. april 2010 nr. 690 om vann- og avløpsgebyrer i Lesja kommune, Oppland (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Lesja kommune sin VA-norm, se internett.
§ 1.Forskriftens formål

Denne forskrift gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Denne forskrift gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles, privat stikkledning. Det samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 § 65, § 66 og § 92 har krevd eller kan kreve tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-I henhold til lov om kommunale vass- og kloakkavgifter kan avgift kreves også av ubebygd eiendom, når kommunen kunne krevd engangsgebyr til kommunalt ledningsnett dersom det hadde vært hus på eiendommen.
-Person eller foretak vil kunne ha mange abonnement. 

Abonnementsgebyr:

-Årsgebyrets faste del. 

Boenhet:

-Med boenhet forstås i denne forskrift bygning/bolig/fritidsbolig/hytte med ett eller flere rom, med eget bad/WC og kjøkkendel. Det blir ikke definert som egen boenhet dersom en må gå gjennom annen boenhet for å komme til denne. 

Bolig:

-Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til bolig. En bolig kan bestå av inntil to boenheter dersom hjemmelshaver har bostedsadresse i en av enhetene. 

Brukerkategori:

-Inndeling i kategorier etter eiendommens bruk, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet, landbruk eller blandet. 

Bruksareal (BRA)

-Som definert i T-1459 Grad av utnytting 2007. Utgitt av Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Statens Bygningstekniske etat. 

Bruksendring:

-Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike brukskategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. Ved endring av eiendommens bruk kan både eier og kommunen kreve endring av brukerkategori. Det er et krav at det er gitt tillatelse til bruksendring etter plan- og bygningsloven. 

Eiendom:

-Matrikkelenhet som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer) 

Engangsgebyr:

-Gebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Felles privat stikkledning:

-Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. 

Forbruksgebyr:

-Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Fritidsbolig/hytte:

-Boenheter på fast eiendom regulert/godkjent til fritidsbolig/fritidsleilighet/hytte. 

Gebyrregulativet:

-Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres gjennom vedtak i kommunestyret. 

Gebyrplikt:

-Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller kloakkledning, direkte eller gjennom privat samleledning. 

Kloakkledning:

-Separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning). 

Næringsvirksomhet:

-Virksomhet drevet av private personer, foreninger eller bedrifter. Delt i fire kategorier når det gjelder gebyrsatser:
-Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg og lignende
-Hotell, pensjonat og andre former for utleie tenkt til overnatting
-Grendehus
-Landbruk, 

Offentlig virksomhet:

-Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

Stipulert forbruk:

-Forventet forbruk hos en abonnent. 

Stikkledning:

-Stikkledningens lengde går fra husveggen og fram til det punktet der den møter samleledning eller hovedledning. Der det blir nødvendig å installere pumpe for enkelthus, er den enkelte oppsitter pliktig til drift og vedlikehold av pumpen. Kommunen er ikke ansvarlig for vedlikehold av stikkledningen. 

Tiltakshaver:

-Som definert i plan- og bygningsloven av 1985. 

Årsgebyr:

-Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

Blandet brukerkategori:

-For bygninger som består, eller ved bruksendring vil bestå av både boenhet og nærings- eller offentlig virksomhet vektes hver brukskategori prosentvis for utmåling av gebyr. Vekting skjer etter BRA. Ved blanding av kategori der ene kategorien har krav om vannmåler skal kommunen kreve dette installert.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr i forhold til brukerkategori
-Årsgebyr (abonnementsgebyr i forhold til brukerkategori og forbruksgebyr)
-Gebyr for leie av vannmåler
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr for tilknytning skal betales etter gjeldende forskrift og gebyrregulativ etter abonnentens brukerkategori.

Brukerkategori næring/offentlig virksomhet/grendehus:

Engangsgebyr betales for bebygd eiendom, ved nybygg eller ved tilbygg til eksisterende bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

For lokale grende-/forsamlingshus gjelder én gebyrsats som er fastsatt i kommunens gebyrregulativ. For eiendommer med flere bygg blir det å betale ett gebyr pr. bygg. Sats pr. bygg for eiendommer med flere enn ett bygg, er fastsatt i kommunens gebyrregulativ. Uthus og lignende uten innlagt vann og/eller kloakk blir ikke gebyrlagt.

For kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg og lignende beregnes engangsgebyret etter bruksareal etter følgende trinn:

Bruksareal

< 132

132-200

200-400

> 400

For hoteller/pensjonater og lignende gjelder følgende trinn:

Bruksareal

< 132

132-200

200-300

300-400

osv.

For tørrindustri/industriproduksjonslokaler og alle typer isolerte lagre, herunder kjøle- og fryserom, beregnes engangsgebyr ved at byggets bruksareal multipliseres med faktor 0,3. Arealet en da kommer frem til benyttes i tabellen for gebyr under hoteller/pensjonater. Samme gebyrsatser brukes for kontorrom og felles sosiale rom som er innpasset i lokalet, når disse er et naturlig ledd i produksjonen og står i et rimelig forhold til størrelsen på lokalet.

For driftsbygninger i landbruk beregnes kun gebyr på vann. For driftsbygninger gjelder én gebyrsats som er fastsatt i kommunens gebyrregulativ. For eiendommer med flere driftsbygninger blir det å betale ett gebyr pr. driftsbygning. Melkerom/sanitærrom som tilknyttes kommunalt avløpsnett, betales det ikke engangsgebyr for, dersom boligen er tilknyttet.

For uisolerte bygg, kaldtlagre, og lignende beregnes ikke engangsgebyr. 

Brukerkategori bolig:

For bolig gjelder én gebyrsats for engangsgebyr fastsatt i kommunens gebyrregulativ.

Bygg uten innlagt vann og/eller kloakk skal ikke legges til grunn for innkreving av engangsgebyr. 

Brukerkategori fritidsbolig:

For boenheter definert som fritidsbolig gjelder en gebyrsats for engangsgebyr fastsatt i kommunens gebyrregulativ. Der reguleringsbestemmelsene åpner for frittstående anneks/gjestehytter eller lignende med innlagt vann innenfor en og samme eiendom skal det betales et engangsgebyr pr. bygg fastsatt i kommunens gebyrregulativ.

Bygg uten innlagt vann og/eller kloakk skal ikke legges til grunn for innkreving av engangsgebyr.

Størrelsen av gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett eller brukstillatelse er gitt.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunktet tilknytning ble foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, fastsetter kommunen gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen. 

Abonnementsgebyr

Alle abonnenter betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet.

Abonnementsgebyr for næring/offentlig virksomhet/grendehus

Betales pr. eiendom/seksjon.

Abonnementsgebyr for fritidseiendom

Betales pr. eiendom/seksjon.

Abonnementsgebyr for bolig

Betales pr. eiendom/seksjon. 

Forbruksgebyr

Næringseiendommer, offentlige virksomheter og grendehus betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Kloakk fra melkerom/sanitærrom i driftsbygninger: Det betales for et stipulert forbruk på 100 m³ pr. driftsbygning.

Fritids-/hytteabonnenter betaler forbruksgebyr enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller etter stipulert forbruk. Både kommunen og forbruker kan kreve at vannmåler installeres. Vannmåler anskaffes og bekostes av kommunen. Installering ordnes og bekostes av abonnenten. Stipulert forbruk fastsettes til 50 m³ pr. hytte/fritidsbolig/anneks. Sats pr. m³ forbruk er fastsatt i gebyrregulativet. Både Lesja kommune og abonnenten kan kreve at gebyr blir beregnet etter målt forbruk.

Boliger betaler forbruksgebyr enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller etter stipulert forbruk. Både kommunen og forbruker kan kreve at vannmåler installeres, og at gebyr blir beregnet etter målt forbruk. Vannmåler anskaffes og bekostes av kommunen. Installering ordnes og bekostes av abonnenten. Stipulert forbruk fastsettes til 140 m³ pr. bolig. Sats pr. m³ forbruk er fastsatt i gebyrregulativet.

I tilfeller der krav om vannmåler ikke etterkommes, stipulerer kommunen årsforbruket.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

§ 7.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere

Både Lesja kommune og huseier kan kreve vannmåler installert. Kommunen bekoster innkjøp av måler, og huseieren betaler et årlig beløp for vannmålerleie. Blir en måler borte eller skadet, skal leieren omgående meddele dette til teknisk kontor. Kommunen forbeholder seg da rett til å kreve full erstatning for tap eller skade på kommunalt eide målere. Abonnenten ordner og bekoster montering av måleren.

Abonnenten foretar avlesning og må holde måleren lett tilgjengelig for kontroll av avlesning. Eier av bygning plikter å kontrollere sitt forbruk slik at utilsiktet høyt vannforbruk unngås. Ved ev. lekkasje på privat ledning skal abonnenten svare gebyr etter faktisk medgått vannforbruk inkl. den vannmengden lekkasjen medfører. Dette gjelder også kloakkgebyr såfremt ikke eier kan dokumentere at lekkasjevannet ikke er tilført kloakknettet.

§ 8.Avvik i årsgebyret

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene. Påslag beregnes etter retningslinjer utgitt av SFT, 1989, TA679.

Egen påslippsavtale må i så fall etableres, jf. kap. 15A i forurensningsforskriftens del 4.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

Med hensyn til eventuelle krav om reduksjon i vanngebyret på bakgrunn av vannets kvalitet, anses ikke vannet å representere en mangel med mindre det kan karakteriseres som helseskadelig, og ikke om andre parametere i drikkevannsforskriften er overtrådt, jf. forbrukertvistutvalgets praksis.

Hvor kloakkvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens kloakkanlegg, kan det beregnes et tillegg til kloakkgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunen.

Abonnenter tilknyttet kommunens vann- og/eller avløpsanlegg er ansvarlige for sin private del av nettet, og må rette seg etter eventuelt pålegg fra Lesja kommune om utbedring. Pålegg om utbedring må utføres og bekostes av abonnenten.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens VA-norm og Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser), jf. I. Generelle bestemmelser.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene på abonnentens bekostning, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist, som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipulerer kommunen årsforbruket.

Tilsvarende kan kommunen pålegge utbedring av abonnentens anlegg, dersom feilen påfører kommunen ekstra kostnader og/eller går ut over kapasitet, forsyningsevne og sikkerhet for vannforsyning og avløp. I krisetilfeller kan kommunen holde privat vannledning stengt fram til feil er utbedret.

Overvann og drensvann skal ikke inn på kommunalt avløpsnett.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse), seksjonering gis og for eksisterende hus ved tilknytting.

Eiendommen/bygget anses ikke tilknyttet kommunal ledning før engangsgebyr er betalt.

For nybygg innkreves fullt årsgebyr fra og med måneden etter at innflytting skjer eller brukstillatelse kan gis. Ved tilknytning av eksisterende bebyggelse betales fullt årsgebyr fra og med måneden etter tilknytning.

Abonnementsgebyrer innkreves etter kommunens gjeldende faktureringsrutiner.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas så ofte som kommunen finner det nødvendig, dog minst én gang pr. år. Målt forbruksgebyr betales à konto iht. kommunens gjeldende faktureringsrutiner. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak, opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert, er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning, forutsatt at eiendommen ikke har økt antall bygg i forhold til godkjent antall på fritakstidspunktet. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

Er frakobling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakoblingen er godkjent.

§ 12.Reduserte engangsgebyrer

Ved oppføring av 10 eller flere boenheter innenfor en og samme reguleringsplan av samme tiltakshaver utløses 50 % reduksjon i engangsgebyr. Reduksjon i gebyrene på 50 % vil gjelde fra og med enhet 10, det vil si at det for de første 9 vil det bli beregnet fullt engangsgebyr.

Dette gjelder kun nybygg og det er krav om at tiltakene blir byggemeldt samlet etter plan- og bygningsloven og at byggearbeidene blir satt i gang innen tre år.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Innkreving av gebyrer

Gebyr må betales innen forfallsdato, unntatt når kommunen har gitt henstand med betaling. Det må foreligge særlige grunner for at kommunen gir henstand, og det må foreligge vedtak fra rådmann.

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 6-1. Både årsgebyr og engangsgebyr for tilknytning er ellers tvangsgrunnlag for utlegg. Gebyrene kan kreves inn av kommunekassereren etter regler for innkreving av skatt.

§ 14.Ansvar for opplysninger om abonnement

Abonnenten har ansvar for at kommunen har korrekte data om abonnementsforholdet.

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen. Inntil kommunen har mottatt melding, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere.

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

§ 15.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen, eventuelt etter delegering fra rådmannen.

§ 16.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI, og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 20. april 2010. Fra samme tid oppheves forskrift 6. oktober 2004 nr. 4690 om vann- og avløpsgebyrer, Lesja kommune, Oppland.