Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Evenes kommune, Nordland

DatoFOR-2010-04-21-716
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse27.05.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forEvenes kommune, Nordland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort27.05.2010   kl. 14.55
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Evenes

Hjemmel: Fastsatt av Evenes kommunestyre 21. april 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 30. april.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.