Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Hitra kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-04-22-1922
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse01.05.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forHitra kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort22.11.2012   kl. 15.10
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Hitra

Hjemmel: Fastsatt av Hitra kommunestyre 22. april 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Bakgrunn

I forbindelse med iverksetting av lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkelloven) med forskrifter er det innført en frist for gjennomføringen av en oppmålingsforretning.

§ 2.Formål

Formålet med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret på grunn av vanskeligheter med gjennomføring av dette vinterstid.

§ 3.Definisjon

I denne forskrift forstås med:

Vintertid: I Hitra kommune er den definert til perioden fra 30. november til 1. april.

§ 4.Geografisk virkeområde

Forskriften gjelder for hele Hitra kommune.

§ 5.Saklig virkeområde

Forskriften gjelder saker som krever oppmålingsforretning etter matrikkelloven kapittel 7.

§ 6.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i vintertid.

§ 7.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2010.