Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sokndal kommune, Rogaland

DatoFOR-2010-04-26-1179
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse01.09.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSokndal kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort19.08.2010   kl. 15.20
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Sokndal

Hjemmel: Fastsatt av Sokndal kommunestyre 26. april 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i Sokndal kommune som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
c)Tettbygd strøk: Noe forenklet defineres tettbygd strøk som område der det bor minst 200 personer der avstanden mellom husene skal normalt ikke overstiger 50 meter.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og pølse- og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert, overflatebehandlet og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk etter tillatelse fra brannvesenet,
e)sankthansbål forutsatt at det skjer på egnet sted og etter tillatelse frå brannsjefen,
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket og etter tillatelse fra brannvesenet,
g)sviing av kystlynghei, faglig utført og etter tillatelse fra brannvesenet.
§ 6.Dispensasjon

Rådmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av Rådmannen i medhold av denne forskrift kan påklages til formannskapet.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. september 2010.