Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann, Modum kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-05-03-1432
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-2007-12-05-1647
Gjelder forModum kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort18.11.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift for tømming av avløpstank, Modum

Hjemmel: Fastsatt av Modum kommunestyre 3. mai 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, jf. § 30 tredje ledd og § 34.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og -vann i hele kommunen.

§ 2.Definisjoner
1.Ansvarlig: Eier, fester eller bruker av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordningen, med slik presisering:

Eier er økonomisk ansvarlig for festers og brukers plikter overfor kommunen. Er eiendommen festet bort for 30 år eller mer, er festeren økonomisk ansvarlig om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at samlet festetid blir mer enn 30 år.

2.Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling og rensing av avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, slamavskiller, tett oppsamlingstank for avløpsvann.
3.Gebyrgrunnlag: Kostnader til ordningen som kommunen kan dekke inn ved gebyr.
§ 3.Tvungen tømmeordning

Kommunen skal sørge for tømming av tanksystem, uansett hvor ofte systemet må tømmes. Kommunen kan gjennomføre dette i egen regi eller ved avtale med entreprenør.

For minirenseanlegg er det bare krav til kommunal tømming der tømming ikke inngår i drifts- og vedlikeholdsavtalen for anlegget.

§ 4.Tømming

Tømming skal foretas:

a)For eiendom med fast bosetting og toalett tilknyttet tanksystem: minst hvert 2. år.
b)For eiendom med fast bosetting uten toalett tilknyttet tanksystem, og for fritidsbebyggelse: minst hvert 4. år.
c)For eiendom med tett tank: minst hvert år.

Ansvarlig skal føre tilsyn med tanksystemet og melde fra til kommunen ved behov for hyppigere tømming. Kommunen kan også kreve å foreta hyppigere tømming.

Tømming av tette tanker skal primært skje etter bestilling til slamtømmer fra ansvarlig. De som ikke er bestilt tømt pr. 1. juni vil bli tømt senest i løpet av oktober måned.

§ 5.Gebyr

Kommunen fastsetter gebyrregulativ for tømming. Regulativet med gebyrsatser vedtas av kommunestyret.

Gebyrsatsene skal utmåles med utgangspunkt i at gebyrene skal dekke kommunens utgifter til tjenesten fullt ut, uten å gi overskudd. Eventuelt overskudd eller underskudd innarbeides i gebyrgrunnlaget for senere budsjettår.

Gebyr kan fastsettes som årlig gebyr, selv om tømming gjennomføres sjeldnere enn hvert år.

For anlegg med krav til hyppig tømming, eller der det foreligger andre særlige grunner, kan kommunen kreve egen avtale med eier om tømming, basert på dekning av faktiske kostnader.

§ 6.Den ansvarliges plikter

Atkomstvei skal ha kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle kjøring med tømmebil. Tømmebil må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. Om vinteren skal veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 25 m fra kjørevei og bunnen av slamavskiller/tett tank skal ligge maksimalt 5 m lavere enn veien.

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke innbygges eller tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk.

§ 7.Varsling og gjennomføring av tømming

Skriftlig varsel om når tømming skal foretas, blir gitt hver enkelt abonnent av slamtømmer.

Den som utfører tømming, har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Tømming skal utføres slik at beboer ikke sjeneres unødig av støy, lukt o.l. Tanksystemet skal forlates i lukket stand og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

§ 8.Rett til inspeksjon

Kommunen kan befare og kontrollere så vel anlegg under utførelse som eksisterende anlegg. Kontrolløren skal legitimere seg uoppfordret.

§ 9.Unntak

For å få unntak fra kravet om tvungen tømming, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av sentralt eller lokalt godkjent foretak, og dokumentasjon for dette sendes kommunen så snart det er gjort.

§ 10.Straff

Brudd på forskriften straffes med bøter etter forurensingsloven § 79, 2. ledd.

§ 11.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Samtidig oppheves kapittel 5 i forskrift 21. desember 2007 nr. 1647 for vann- og avløpsgebyrer, Modum kommune, Buskerud. 

Kommentarer: 

Til § 3:

For minirenseanlegg skal ansvarlig i tillegg inngå egen drifts- og vedlikeholdsavtale i henhold til forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing § 12-13 og kommunens lokale forskrift. Som forurensingsmyndighet kan kommunen stille krav til innholdet av slik avtale. 

Til § 4:

Hyppigere tømming kan være aktuelt f.eks. der slamavskiller er mindre enn anbefalingene i VA/Miljøblad nr. 48.