Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Nord-Odal kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-05-03-1577
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Odal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931-§12-6
Kunngjort16.12.2010   kl. 14.10
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Nord-Odal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nord-Odal kommunestyre 3. mai 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6.

§ 1.Virkeområde
-Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann, mindre enn 50 pe, fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og annen bebyggelse, med innlagt vann i Nord-Odal kommune.
-Unntatt er bebyggelse som er tilkoplet kommunalt avløpsanlegg.
-Kravene i denne forskriften erstatter kravene i § 12-7 til § 12-13 i den sentrale forurensningsforskriften.
§ 2.Definisjoner
-Definisjoner er gitt i forurensningsforskriften § 11-3. I tillegg gjelder følgende:
-Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning eller slange er ført innendørs.
-Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunnen eller oppsamlingstank.
-Med svartvann menes avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin og/eller fekalier normalt transporteres med vann.
-Med gråvann menes den delen av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.
-Med slamavskiller menes en eller flere kummer for avskilling av slam fra avløpsvann. Et annet navn på slamavskiller er septiktank/kum.
-Med avløpsanlegg menes ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.
-Med renseløsning menes et anlegg som installeres med det formålet å rense avløpsvann.
-Med resipient menes vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, sjø, innsjø, tjern).
-Med tot-P menes total fosfor. Analysemetoden følger NS-EN-ISO-6878.
-Med BOF5 menes et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. Analysemetoden følger NS-EN-1899-1 eller NS-EN-1899-2.
-Med helårs vannføring menes vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt.
-Med etterpolering menes ekstra rensing av avløpsvannet etter at det har vært gjennom en renseløsning. Ved utslipp til resipienter som er sårbare for smittestoff kan etterpolering være nødvendig.
-Med personekvivalenter (pe) menes den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn (NS-9426). Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegg eller utslippunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra 1 person.
-Med hydrologisk kompetanse menes kompetanse om grunnvann og rensing av avløpsvann i infiltrasjonsanlegg. Man må ha tilstrekkelig kunnskap innenfor fagområdene geologi, hydrogeologi og vannkjemi til å kunne vurdere sentrale parametere som: infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet og rensemedium.
§ 3.Avløpsnett
-Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til:
-avløpsvannets mengde og egenskaper,
-forebygging av lekkasjer, og
-begrensning av forurensning av resipienten som følger av overløp.
§ 4.Utslippskrav
-Alle utslipp skal tilfredsstille rensekrav satt i forurensningsforskriftens del 4 § 12-8, utslipp til følsomt og normalt område, bokstav a:
-90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF5.
-Dersom utslippet gjelder anlegg basert på utslipp større enn 15 pe, kan kravene om renseeffekt bli erstattet med krav om utslippskonsentrasjon. Anleggene skal da oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller renseeffekt, regnet som årlig middelverdi:
Parameter:Utslippskonsentrasjon:Renseeffekt:
Tot-P< 1,0 mg/l> 90 %
BOF5< 25 mg/l> 90 %
-Ved utslipp til lokale resipienter som har særlige brukerinteresser, som badevann, drikkevann og vanning i jordbruk, eller vannresipienter med liten vannføring, kan det bli satt krav om etterpolering.
§ 5.Godkjente renseløsninger
-Infiltrasjonsanlegg.
-Våtmarksfiltre (filterbedanlegg).
-Minirenseanlegg Klasse 1.
-Biologisk filter. Gjelder bare for gråvann.
-Tett tank. Gjelder bare for svartvann i helårsboliger. Løsningen godkjennes da bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. For fritidshus godkjennes tett tank til både svartvann og gråvann bare dersom ingen annen løsning er mulig.
-Slamavskiller er bare tillatt som forbehandling før hovedrensetrinn.
-Sandfilteranlegg. Gjelder bare som renseløsning for gråvann.
-Anleggstyper/renseløsninger som ikke er beskrevet her kan bli godkjent dersom det vises til:
-Dokumenterte driftserfaringer fra uavhengige og seriøse instanser.
-Nøytral dokumentasjon på at utslippskrav i § 4 vil bli overholdt.
-Skriftlig serviceavtale med produsent/leverandør.

Nærmere informasjon om hvilke krav det stilles til de enkelte godkjente renseløsningene er gitt i vedlegg til denne forskriften.

§ 6.Dokumentasjon av rensegrad, dimensjonering og utforming
-Alle anleggs hovedkomponenter samt utslippspunkt for renset avløpsvann skal beskrives og lokaliseres på et kart i målestokk 1:2000 eller større. Dette gjelder også ved etterpolering. Avstand til bolig, hytte etc. skal oppgis.
-Alle renseanlegg bortsett fra minirenseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.
-Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Løsmassenes egenskaper som rensemedium skal dokumenteres selv om renseanlegget kun renser gråvann. Det skal også vurderes om anlegget skal frostisoleres.
-Dokumentasjon skal utføres av nøytrale fagkyndige. Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i den sentrale forurensningsforskriftens vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.
-Ved anlegg på annen manns grunn skal eier av anlegget tinglyse erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring for senere tinglysing skal vedlegges søknad.
-Ved fellesanlegg skal avtale om etablering og drift tinglyses. Kopi av erklæring for senere tinglysing skal vedlegges søknad.

For nærmere krav til dokumentasjon, dimensjonering og utforming, se vedlegg til denne forskriften.

§ 7.Krav til kompetanse
-Foretak som planlegger, prosjekterer eller utfører avløpsanlegg omfattet av denne forskriften skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder og -klasser i henhold til plan- og bygningsloven. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.
-Den som utfører grunnundersøkelse og/eller prosjektering av avløpsanlegg skal ha tilstrekkelig hydrogeologisk kompetanse. Kravet til kompetanse vil variere ut fra de lokale forhold avløpsanlegget skal etableres i. Områdets grunnforhold, ev. krav til områdevurderinger og resipientvurderinger vil være avgjørende i vurderingene av kompetansekrav.
-Den som prosjekterer avløpsanlegg med utslipp til overflateresipient, skal ha tilstrekkelig kompetanse til å vurdere resipientens tilstand og aktuelle brukerinteresser. Det kreves dokumenterte kunnskaper på høyskolenivå, med vekt på vannfaglige emner.
-Praktisk utførende personell skal i tillegg ha ADK1-kurs eventuelt ADK-S kurs, og kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet. Det kreves at minst én person i utførende foretak har 2-dagers kurs i bygging av mindre avløpsanlegg eller tilsvarende.
§ 8.Utslippssted
-Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at:
a)Utslipp til ferskvann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand,
b)Utslipp til elv kun forekommer til elv med helårsavrenning, og
c)Utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne masser.
-Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann.
§ 9.Krav om helhetlig vurdering av spesielle (tettbebygde) områder
-I tettbygde områder skal avløpsløsningene ses i sammenheng. Kommunen avgjør i hvilke områder dette gjelder, og hvilke krav til områdeplanlegging som gjelder.
§ 10.Lukt
-Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.
§ 11.Oppmalt matavfall (Avfallskvern)
-Det er ikke tillatt og montere avfallskvern til røropplegg som tilknyttes private avløpsanlegg.
§ 12.Krav til drift og vedlikehold

Eiers ansvar og plikter:

-Anlegget skal drives og vedlikeholdes slik at alle krav etterfølges.
-Anlegget skal til enhver tid fungerer etter hensikten.
-Krav til tømmehyppighet, kjørbar veg og abonnentenes plikter er fastsatt i forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker i Nord-Odal kommune.
-Den som utfører eksternt tilsyn skal innen 1. mars påfølgende år sende inn rapport til kommunen. Rapporten skal minimum inneholde følgende:
-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.
-Resultater fra eventuelle vannanalyser.

Tette tanker er unntatt fra dette kravet.

Kommunens ansvar og plikter:

-Før ferdigattest utstedes skal det foreligge en serviceavtale der dette kreves.
-Hvert 5. år skal det føres tilsyn med anlegg der dette kreves. Ved dette tilsyn skal det blant annet tas utløpsprøver. Disse skal analyseres på tot-P, BOF5 og E.coli. Tilsyn hvert 5. år kan kommunen bestemme å utføre i egen regi, eller pålegge bruk av annet selskap som skal godkjennes av kommunen.

For nærmere krav til drift og vedlikehold, se vedlegg til denne forskriften.

§ 13.Ikrafttreden
-Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

Vedlegg 1 

Godkjente løsninger 

Infiltrasjonsanlegg

-Dokumentasjon:

Skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59. Det kreves pumpekum og peilerør.

-Drift og vedlikehold:

Skal ha eksternt tilsyn og levere rapport minimum hvert 5. år. Kommunen kan bestemme å utføre dette i egen regi, eller pålegge bruk av annet selskap som skal godkjennes av kommunen.

-Serviceavtale:

Det settes krav til drifts- og serviceavtale. Kopi skal sendes kommunen før ferdigattest blir utstedt. 

Våtmarksfiltre (filterbedanlegg)

-Dokumentasjon:

Skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49.

-Drift og vedlikehold.

Skal ha serviceavtale med renseanleggleverandør eller annen fagkyndig virksomhet. Som en del av serviceavtalen skal anlegget ha eksternt tilsyn og levere årsrapport hvert år.

Hvert 5. år skal det i tillegg føres tilsyn med anleggene. Ved dette tilsynet skal det blant annet tas utløpsprøver. Disse skal analyseres på tot-P, BOF5 og E.coli.

Tilsyn hvert 5. år kan kommunen bestemme å utføre i egen regi, eller pålegge bruk av annet selskap som skal godkjennes av kommunen.

Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder kravene.

-Serviceavtale:

Det settes krav til drifts- og serviceavtale. Kopi skal sendes kommunen før ferdigattest blir utstedt. 

Minirenseanlegg (klasse 1)

-Dokumentasjon:

Skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 52 og ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur.

-Annet:

Anlegg skal tømmes i henhold til de krav leverandøren oppgir.

-Drift og vedlikehold:

Skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør eller annen fagkyndig virksomhet, jf. vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11 i den sentrale forskriften. Som en del av serviceavtalen skal anlegget ha eksternt tilsyn og levere årsrapport hvert år.

Hvert 5. år skal det i tillegg føres tilsyn med anleggene. Ved dette tilsynet skal det blant annet tas utløpsprøver. Disse skal analyseres på tot-P, BOF5 og E.coli.

Tilsyn hvert 5. år kan kommunen bestemme å utføre i egen regi, eller pålegge bruk av annet selskap som skal godkjennes av kommunen. Innomhusanlegg skal tømmes av den leverandør/fagkyndig virksomhet som det er inngått serviceavtale med, mens slam fra slamavskillere skal tømmes av kommunens renovatør. Slammet skal leveres på godkjent avfallsplass.

-Serviceavtale:

Det settes krav til drifts- og serviceavtale. Kopi skal sendes kommunen før ferdigattest blir utstedt 

Biologisk filter (kun for gråvann)

-Dokumentasjon:

Skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 60 eller fremvise annen tilfredsstillende dokumentasjon.

Det kreves at prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg for fritidshus er testet etter norm utarbeidet av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Bioforsk.

-Annet:

Biologisk filter for gråvann krever slamavskiller/slamfilter som forbehandling.

-Drift og vedlikehold:

Det skal hvert 5. år føres tilsyn med anleggene. Ved dette tilsynet skal det blant annet tas utløpsprøver. Disse skal analyseres på tot-P, BOF5 og E.coli.

Tilsyn hvert 5. år kan kommunen bestemme å utføre i egen regi, eller pålegge bruk av annet selskap som skal godkjennes av kommunen.

Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder kravene.

-Serviceavtale:

Det settes krav til drifts- og serviceavtale. Kopi skal sendes kommunen før ferdigattest blir utstedt. 

Slamavskiller

-Dokumentasjon:

Skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48, og ha dokumentasjon iht. NS-EN-12566-1.

For prefabrikkerte slamavskillere skal det følges NS-EN-12566-1 2000 + A 1:2005.

For gråvannsanlegg kan prefabrikkert filterposekum benyttes i stedet for slamavskiller. Type filterposekum skal godkjennes av kommunen.

-Annet:

Er bare tillatt som forbehandling før hovedrensetrinn.

Alle anlegg med slamavskiller skal tømmes minimum en gang hvert år.

For eiendom med slamavskiller kun for gråvann, skal slamavskilleren tømmes minimum hvert annet år.

Det skal være kjørbar atkomst til slamavskilleren med tømmebil hele året. 

Tett tank

-Dokumentasjon:

Tankvolum skal være minimum 6 m³ både for helårsboliger og fritidsboliger.

-Annet:

For helårsboliger godkjennes tett tank kun for svartvann. Løsningen godkjennes da bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann.

For fritidshus godkjennes tett tank til både svartvann og gråvann bare dersom ingen annen løsning er mulig.

Det skal være kjørbar atkomst til tanken med tømmebil hele året, og tanken skal ha alarm for høy vannstand.

Kummen skal være sikret med pinnelås eller lignende slik at barn og uvedkommende ikke har tilgang.

-Drift og vedlikehold:

Skal ha eksternt tilsyn og levere rapport ved hver slamtømming. Dette vil bli utført av slamtømmefirma på oppdrag fra kommunen.

Tankene skal i tillegg trykktestes hvert 5. år og levere rapport til kommunen 

Sandfilteranlegg

-Dokumentasjon:

Skal utføres iht. punkt 7 i retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg i den utgåtte forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg.

-Annet:

Gjelder bare som renseløsning for gråvann.

-Drift og vedlikehold:

Det skal hvert 5. år føres tilsyn med anleggene. Ved dette tilsynet skal det blant annet tas utløpsprøver. Disse skal analyseres på tot-P, BOF5 og E.coli.

Tilsyn hvert 5. år kan kommunen bestemme å utføre i egen regi, eller pålegge bruk av annet selskap som skal godkjennes av kommunen.

Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder kravene.

Vedlegg 2 

Serviceavtale 

Generelt

-En serviceavtale skal fastsette reguleringer for uforutsette driftsproblemer mellom hvert servicebesøk.
-Nødvendige reparasjoner og vedlikehold skal utføres senest 24 timer etter at varsel er mottatt fra anleggseier.
-En serviceavtale skal gjelde inntil oppsigelse.
-Ved eventuell oppsigelse av avtalen skal kopi sendes kommunen, og ny serviceavtale må være underskrevet dersom anlegget fortsatt skal være i drift.
-Ved salg av bolig/fritidshus skal avtalen overføres til ny eier slik at anlegget sikres tilstrekkelig oppfølging. Kontaktinformasjon på ny eier skal sendes kommunen.
-En serviceavtale skal inneholde minimumskrav til oppfølging fra anleggseiers side:
-Han skal kjenne til og overholde punktene i driftsinstruks for anlegget.
-Han skal kjenne til og overholde punktene i utslippstillatelsen i forbindelse med overvåkning, oppfølging og dokumentasjon av anlegget.
-Han er ansvarlig for at det ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget.
-Han skal gi serviceansvarlig tilgang til anlegget for nødvendig service.
-En serviceavtale skal også inneholde følgende krav til den som er ansvarlig for gjennomføringen av service:
-Han skal utføre kontroll og nødvendig vedlikehold av komponenter.
-Han skal utføre kontroll av elektriske komponenter.
-Ta prøver.
-Føre driftsjournal.
-Levere deler.
-Utarbeide servicerapport.
-Utarbeide årsrapport til kommunen. 

Følgende skal reguleres i en serviceavtale for: 

Infiltrasjonsanlegg

-Kontroll av slamavskiller.
-Kontroll av pumpekum.
-Kontroll av støtvolum.
-Kontrollere om det er vannutslag eller oppstuving i eller nedstrøms infiltrasjonsfilteret.
-Kontrollere ev. vann i fordelingslaget via peilerør.
-Kontroll av elektriske installasjoner.
-Eventuelle andre forhold av forurensningsmessig betydning.
-Føring av driftsjournal og rapportering til kommunen med totalvurdering av anleggets tilstand. 

Våtmarksfiltre (filterbedanlegg)

-Kontroll av slamavskiller.
-Kontroll av pumpekum og rengjøring av pumpekum, samt funksjonstest av alarm og kontroll av støtvolum.
-Kontroll av spredebilde og rengjøring av sprededyse(r) i biofilter.
-Kontroll av filterflate og raking ved behov.
-Visuell kontroll og prøvetaking av vann i utløpskum.
-Kontroll av vannivå i filterbasseng.
-Føring av driftsjournal og rapportering til kommunen med totalvurdering av anleggets tilstand. 

Minirenseanlegg (dette kommer i tillegg til det som står oppført i vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11 i den sentrale forskriften)

-Prøvetaking av renset vann.
-Krav til kontroll av doseringsutstyr og kjemikaliebeholder.
-Kontroll og nødvendig vedlikehold av etterpoleringsløsning.
-Kontroll og nødvendig vedlikehold av hygieniseringstrinn.
-Krav til føring av driftsjournal for avløpsanlegget. 

Biologisk filter for gråvannsløsning

-Kontroll av slamavskiller/slamfilter.
-Kontroll av pumpe, samt vannivå i pumpekum/-sump og funksjonstest av alarm.
-Kontroll av spredebilde og rengjøring av sprededyse eller dryppslange i biofilterkum.
-Kontroll av filterflate og raking ved behov.
-Kontroll av ev. hygieniseringstrinn/etterpoleringsløsning.
-Visuell kontroll eller prøvetaking av vann
-Eventuelle andre forhold av forurensningsmessig betydning.
-Føring av driftsjournal og rapportering til kommunen med totalvurdering av anleggets tilstand.