Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg, Svelvik kommune, Vestfold

DatoFOR-2010-05-03-1918
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvelvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort16.08.2012   kl. 15.10
KorttittelForskrift om saksbehandlingsgebyr, avløp, Svelvik

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Svelvik kommunestyre 3. mai 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for kommunens saksbehandling og kontroll i medhold av forurensningsforskriften kap. 12, 13, 15 og 15A.

§ 2.Definisjoner 

a) Avløpsanlegg:

Anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av disse hoveddelene: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. Dette inkluderer slamavskillere og tette tanker. 

b) Sanitært avløpsvann:

Avløpsvann som i hovedtrekk skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, inkludert avløpsvann fra vaskerom, kjøkken, bad e.l. 

c) PE (PersonEkvivalent):

Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5 på 60 g oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i PE beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold på grunn av f.eks. kraftig nedbør. 

d) Oljeholdig avløpsvann:

Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white spirit, bensin o.l. Dette inkluderer også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask o.l., jf. forurensingsforskriften § 15-1. 

e) Gebyrpliktig:

Den som har sendt inn søknad eller som et vedtak eller krav om tiltak retter seg mot. For eksisterende avløpsanlegg er eieren av anlegget i alle tilfelle gebyrpliktig.

§ 3.Gebyrpliktige tjenester

Kommunen kan kreve gebyr for:

a) Behandling av søknader etter forurensningsforskriften § 12-4, § 13-4 og § 15-4.
b) Påslippsvedtak etter forurensningsforskriften § 15A-4.
c) Kontrolltiltak som skal sikre at forurensningsforskriften kapittel 11–16 eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt.
d) Krav om tiltak på eksisterende anlegg, både med og uten utslippstillatelse. For anlegg som oppfyller kravene i gjeldende utslippstillatelse, skal vilkårene i forurensningsloven § 18 være oppfylt.
e) Krav om søknad for søknadspliktig anlegg uten utslippstillatelse.
f) Krav om søknad for anlegg der det er innført søknadsplikt i medhold av lokal forskrift med hjemmel i forurensningsforskriften § 12-16.

Saksbehandlingsgebyr skal betales også ved avslag på søknad.

Gebyr etter pkt. c) betales ikke for anlegg etter kap. 15-4 med tømmeavtale og serviceavtale godkjent av kommunen.

§ 4.Gebyrsatsene

Kommunen fastsetter gebyrregulativ. Regulativet med gebyrsatser vedtas av kommunestyret.

Gebyrsatsene skal utmåles med utgangspunkt i at gebyrene samlet sett skal dekke kommunens utgifter til tjenestene fullt ut, uten å gi overskudd. Eventuelt overskudd eller underskudd innarbeides i gebyrgrunnlaget for senere budsjettår.

Gebyr for kontrolltiltak kan fastsettes som årlig gebyr, selv om kontrolltiltak gjennomføres sjeldnere enn hvert år.

§ 5.Innbetaling og innkreving

Gebyrpliktig er ansvarlig for innbetaling av gebyr.

Kommunen kan sende faktura for behandling av søknad også før vedtak om avslag eller tillatelse er fattet.

§ 6.Klage og omgjøring

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften kan påklages til kommunens klagenemnd. Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det.

§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

Merknader 

Til § 3

Etter forurensningsforskriften kan kommunen vedta lokal forskrift til forurensningsforskriften kapittel 12 (§ 12-6 og § 12-16), kapittel 15 (§ 15-6) og kapittel 15A (§ 15A-4).

Nødvendig dokumentasjon til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren, jf. forurensningsforskriften § 12-4 og § 12-10. 

Til § 4

Gebyrer behandles normalt som en del av saken om årsbudsjett ved slutten av hvert kalenderår. 

Til § 6

Gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensingsloven § 52a, 2. ledd.

Kommunestyrets vedtak om gebyrsatser er forskrift, jf. forvaltningsloven 10. februar 1967 § 2, 1. ledd pkt. c. Dette kan ikke påklages.