Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv., Sande kommune, Vestfold

DatoFOR-2010-05-05-1367
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forSande kommune, Vestfold
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, FOR-2004-06-01-931-§12-16, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort28.10.2010   kl. 16.50
KorttittelForskrift om utslipp av sanitært avløpsvann, Sande

Hjemmel: Fastsatt av Sande kommunestyre 5. mai 2010 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6 og § 12-16, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Formål

Forskriftens formål er:

a)å supplere reglene i forurensningsforskriften kapittel 11 og 12 med nødvendige tilleggskrav for å beskytte vannressursene i kommunen mot forurensing som kan skade andre brukerinteresser.
b)å gi kommunen hjemmel for å kreve nødvendig forbedring av eksisterende utslipp.

Der ikke annet er sagt, gjelder forskriften i tillegg til reglene i forurensningsforskriften kapittel 11 og 12.

§ 2.Forholdet til krav i medhold av andre regler

Forskriften påvirker ikke kommunens myndighet til å regulere arealbruk og avløpsløsninger i henhold til andre regler, f.eks.:

a)å stille krav om tilknytning til offentlig avløpsanlegg i henhold til plan- og bygningsloven eller forurensningsloven.
b)å avgrense soner og gi regler for omfang og lokalisering av spredt bebyggelse gjennom kommuneplan med bestemmelser.
§ 3.Hvilke utslipp forskriften gjelder for

Forskriften gjelder for utslipp som reguleres av forurensningsforskriften kapittel 12, dvs. utslipp av sanitært avløpsvann under 50 PE fra bolighus, fritidsbebyggelse, turistbedrifter og liknende virksomhet. For virksomhet som slipper ut bare gråvann, gjelder forskriften bare dersom det er innlagt eller skal legges inn vann.

§ 4.Forholdet til lovlige utslipp etablert før forskriften trådte i kraft

Eksisterende utslipp som har utslippstillatelse etter forurensningsloven 13. mars 1981 nr. 6 eller lov 26. juni 1970 nr. 75 om vern mot vannforurensning med forskrifter, er fortsatt lovlige.

Utslipp etablert før denne forskriften trådte i kraft og som kunne etableres uten utslippstillatelse, må søke om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften og denne forskriften. Plikten til å søke utslippstillatelse trer likevel ikke i kraft før kommunen har foretatt inndeling av kommunen i forvaltningssoner og fastsatt søknadsfrist.

Anlegg skal være endret i samsvar med utslippstillatelsen innen 18 måneder etter at vedtaket om tillatelse er endelig, dersom det ikke er satt noen annen frist i tillatelsen.

§ 5.Krav til utslipp

Denne bestemmelsen erstatter reglene i forurensningsforskriften § 12-8 og § 12-9.

Utslipp skal oppfylle følgende krav til utløpskonsentrasjoner:

Parameter:Utløpskonsentrasjon:
Tot-P< 1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 90 %)
BOF5< 25 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 90 %)
TKB< 1 000 stk/100 ml
§ 6.Krav til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale

Denne bestemmelsen erstatter forurensningsforskriften § 12-13, 2. ledd.

For

a)minirenseanlegg
b)våtmarksfilter
c)biofilter for gråvann

skal anleggseier ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet.

Disse punktene skal være regulert i avtalen:

a)den fagkyndiges servicebesøk: antall besøk pr. år (minst ett besøk) og oppgaver som skal utføres ved service, som kontroll av slammengde, tømming av slam, kontroll av vannkvalitet og av alarm. Krav til prøvetaking framgår av § 7.
b)den fagkyndiges beredskapsordning for å sikre eieren rask assistanse ved behov, f.eks. ved funksjonssvikt på anlegget
c)plikt for den fagkyndige til å bidra til årsrapport til kommunen, jf. § 8.
d)levering av deler
e)eventuelle andre forhold av forurensningsmessig betydning for anlegget.

Kommunen kan stille krav om slik avtale også for andre anlegg.

Kopi av avtalen sendes kommunen.

§ 7.Generelle krav til kontroll av renseeffekt

Grunnlaget for krav til kontroll er disse områdekategoriene: 

Kategori 1: Områder med brukerinteresser spesielt følsomme for utslipp (f.eks. drikkevannsinteresser)

Kategori 2: Områder som drenerer til vannkilder med krav til god badevannskvalitet

Kategori 3: Områder uten brukerinteresser etter kategori 1 og 2.

Det skal tas utløpsprøver til kontroll av rensing fra: 

Kategori 1Kategori 2Kategori 3
MinirenseanleggÅrligÅrligÅrlig
VåtmarksfilterÅrligHvert 2. årHvert 4. år
Biofilter for gråvannÅrligHvert 2. årIkke særskilt krav

Inntil kommunen har foretatt inndeling i forvaltningssoner, gjelder kravene til Kategori 3. Når inndelingen er fastlagt, skal drifts- og vedlikeholdsavtale tilpasses reviderte krav.

Anleggseier har ansvar for kontrollen.

Kommunen kan gi pålegg om ytterligere prøvetaking. Kommunen kan også pålegge eiere av andre anleggstyper å ta utløpsprøver.

Prøve skal analyseres ved akkreditert laboratorium.

§ 8.Krav til rapportering

For anlegg i henhold til § 6 skal anleggseier innen 1. mars sende inn årsrapport for foregående kalenderår til kommunen. Rapporten skal inneholde:

a)Beskrivelse av tilstanden for anlegget.
b)Omtale av driftsforhold av forurensningsmessig betydning.
c)Resultat av foretatte analyser.
§ 9.Unntak

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gjøre unntak fra forskriften.

§ 10.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.