Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Hammerfest kommune, Finnmark

DatoFOR-2010-05-06-1095
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse22.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forHammerfest kommune, Finnmark
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort22.07.2010   kl. 13.45
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Hammerfest

Hjemmel: Fastsatt av Hammerfest kommunestyre 6. mai 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. november til 15. april.

§ 3.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.