Forskrift om Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2010-05-11-718
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse11.05.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort27.05.2010   kl. 14.55
KorttittelForskrift om kulturstipend mv., Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Byrådet i Oslo 11. mai 2010 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

§ 1.Formål

Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål (stipendordningen) skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv, til glede for kommunens innbyggere.

Stipendordningen skal støtte opp under kommunens kulturprofil.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for Oslo kommunes stipendordning til kunstnere, kulturarbeidere og forskere på kunst- og kulturfeltet.

§ 3.Økonomiske rammer

Den økonomiske rammen for stipendbeløpene angis i de årlige budsjettvedtakene.

Stipend til ung kunstner som har utmerket seg innen det frivillige kulturfeltet, jf. § 4 stipend B, er lavere enn de øvrige stipendene.

§ 4.Stipendkategorier

Stipendene som ytes har disse benevnelsene og formål:

StipendFormål
A. Munch/VigelandsstipendetTil forskning relatert til Munchs og Vigelands kunst, subsidiært Oslo kommunes øvrige kunst- og kultursamlinger
B. Stipend til unge kunstnertalentTil talentutvikling innen det frivillige kulturfeltet
C. Kunstner i etableringsfasenTil etablering for yngre kunstnere i Oslo
D. Internasjonal kunstnerutvekslingTil internasjonale utvekslingsordninger
E. KulturprofilstipenderTil prosjekter som støtter opp under Oslos kulturprofil, samt aktiviteter ved bestemte årlige satsinger
F. DiversestipendTil prosjekter, materialer, reise- og studiestøtte

Nærmere bestemmelser for den enkelte stipendkategori vil reguleres i retningslinjer som vedtas av byråden med ansvar for kulturfeltet, jf. § 16. Det samme gjelder hvilke forpliktelser som kan knyttes til den enkelte stipendkategorien.

§ 5.Stipendutvalg

Stipendutvalgets organisering, mandat, oppgaver og sammensetning reguleres i et eget reglement.

Den etat som til enhver tid har ansvar for kulturfeltet, er stipendutvalgets sekretariat.

§ 6.Kunngjøring og søknadsfrist

Stipendene kunngjøres i dagspressen og på kommunens internettsider innen 1. april (eller minst 6 uker før søknadsfrist) året før det søkes om stipend for. Annonseringen skjer med forbehold om at det avsettes midler i budsjettet til formålet. Det oppgis i kunngjøringen hvor søknaden sendes.

Frist for søknad om stipend vil normalt være 15. mai i året før det søkes stipend om.

§ 7.Krav til søker og søknaden

Stipendene tildeles bare søkere som har bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før søknadsåret. Kravet om tilknytning til Oslo gjelder ikke mottakere av forskningsstipend, jf. § 4 stipend A eller kunstnere som er en del av en internasjonal kunstnerutvekslingsordning, jf. § 4 stipend D.

Kunstnere, kulturarbeidere og forskere innen alle kunstformer kan søke stipendene. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år/søknadsrunde.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. Det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter og kunstnergrupper, men alle deltakerne må søke stipend separat. Unntak fra dette kravet gjelder for kunstnergrupper som er registrert som selvstendige rettsubjekt.

Søknad om stipend skal inneholde en prosjektbeskrivelse med tidsplan og budsjett med finansieringsplan. Videre skal søknaden inneholde fullstendig oversikt over utdannelse, og kunstnerisk og/eller vitenskapelig produksjon. Det skal videre angis på hvilken måte stipendet skal komme byens innbyggere til gode, jf. § 8.

Det er et vilkår for å få bli tildelt stipend at eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt er avsluttet og tilfredsstillende rapportert, jf. § 13.

§ 8.Vilkår

Stipendet ytes under forutsetning av at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske aktiviteten kommer byens innbyggere til gode. Hver enkelt stipendmottaker skal avtale med etaten som har ansvaret for kulturfeltet hvordan søknadsformålet skal realiseres.

Stipend innvilges på bakgrunn av opplysningene gitt i søknaden med vedlegg.

Kommunen skal gis melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer i opplysningene som er gitt i søknaden. Dersom stipendet benyttes på en vesentlig annen måte enn redegjort for i søknaden, bortfaller stipendet, jf. § 14 annet ledd. Ved kun mindre justeringer i forhold til det som er redegjort for i søknaden, gis direktøren for etaten med ansvaret for kulturfeltet fullmakt til å godta justeringen. Dersom justeringen ikke godtas og søkeren opprettholder denne, bortfaller stipendet.

Ved dødsfall og varig uførhet kan kommunen avskrive hele eller deler av utbetalt stipend.

Det kan knyttes andre vilkår til de enkelte stipendiene. Dette skal fremgå av kunngjøringen.

§ 9.Stipendperiode

Stipend gis som hovedregel for inntil ett år. Dersom stipendet er av særskilt interesse for Oslo by, kan det etter fornyet søknad åpnes for forlengelse i ytterligere ett år.

Stipendperioden skal normalt være mellom 1. januar og 31. desember i stipendåret. Utsatt oppstart kan godkjennes, men prosjektet må avsluttes og endelig rapport må foreligge innen 15. mai året etter stipendåret.

§ 10.Behandling av søknader

Byråden med ansvar for kulturfeltet avgjør søknader om kunst- og kulturstipend etter innstilling fra stipendutvalget, jf § 4 stipend A, B, C, D og E.

Stipendutvalget avgjør søknader om diversestipend, jf. § 4 stipend F.

Stipend gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på søkerens innsendte dokumentasjon, forskriftens kriterier og retningslinjene gitt i medhold av denne. Ved vurderingen skal det bl.a. legges vekt på prosjektets kvalitet og gjennomførbarhet. Det skal videre legges vekt på i hvilken grad den kunstneriske aktiviteten kommer byens innbyggere til gode. Stipendtildelingen skal i tillegg, i den grad det er mulig, søke å gjenspeile mangfoldet i befolkningen ved å inkludere kunstnere med flerkulturell bakgrunn.

§ 11.Utbetaling

Tildelte stipend vil normalt bli utbetalt som et engangsbeløp. Direktøren med ansvaret for kulturfeltet kan ved større stipendtildelinger beslutte å dele opp utbetalingen i rater. Ved slik oppdeling kan mellomrapportering kreves som vilkår for videre utbetaling.

Oslo kommune rapporterer utbetalingen til skattekontoret. Mottaker av stipendet er selv ansvarlig for å avklare skattemessige forhold med vedkommende myndighet.

§ 12.Kontroll med bruk av midler

Oslo kommune kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede kommunale midler, jf. overordnede regler for tilskuddsforvaltning i kommunen. Mottakere av kommunale stipend plikter å medvirke til slik kontroll, herunder å fremskaffe relevante opplysninger mv.

§ 13.Krav om rapport og regnskap

I rapporten skal det tydelig fremgå hvordan prosjektet har kommet Oslos befolkning til gode. Det skal også fremlegges et regnskap for prosjektet. Regnskapet og rapporten skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende overordnede regler for tilskuddsforvaltning i Oslo kommune, herunder instruks for utforming av tilskuddsordninger i kommunen og kommunens til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Rapportering skal normalt foreligge innen 1. mars året etter stipendåret, men ved utsatt oppstart, jf. § 9 siste ledd, senest 15. mai året etter stipendåret.

§ 14.Bortfall av stipend og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av stipend bygger på uriktige eller mangelfulle opplysninger fra søkeren, skal stipendet tilbakebetales Oslo kommune umiddelbart. Ikke utbetalt stipend bortfaller.

Det samme gjelder dersom stipendet benyttes på en vesentlig annen måte enn redegjort for i søknaden, eller dersom forutsetningen for tildelingen på annen måte svikter på vesentlige punkter.

Utbetalt stipend kan kreves tilbake dersom stipendmottakeren ikke har levert tilfredsstillende rapportering innen fastsatt frist.

§ 15.Klage

Vedtak om tildeling av stipend etter denne forskriften anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Underretning om vedtaket skal være skriftlig og begrunnet.

Vedtaket kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd, jf forvaltningsloven § 28 annet ledd. Klagen skal sendes vedtaksorganet innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren, jf. forvaltningsloven § 29 og § 32. Klagen skal begrunnes.

§ 16.Retningslinjer

Byråden med ansvar for kulturfeltet skal utarbeide nærmere retningslinjer for tildelingen av de ulike stipendene, herunder kriterier per stipendtype og administrative bestemmelser.

§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra vedtaksdato.