Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nes kommune, Akershus

DatoFOR-2010-05-18-1901
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse18.05.2010
Sist endret
EndrerFOR-2003-11-18-1552
Gjelder forNes kommune, Akershus
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort28.04.2011   kl. 13.40
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Nes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nes kommunestyre 18. mai 2010 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser og kommunaltekniske huseiergebyrer (heretter kalt prisoversikt). De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
2.Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
3.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
4.Plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 (PBL) med tekniske forskrifter og veiledning.
5.Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant.
6.Lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven).
7.Forskrift 18. mai 2010 nr. 1901 om vann- og avløpsgebyrer, Nes kommune, Akershus (dette dokumentet).
8.Det til en hver tid gjeldende normalreglement for sanitæranlegg i Nes kommune.
9.Kommunaltekniske huseiergebyrer (prisoversikt).
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale, for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av egen enhet på eiendom hvor eiendommen er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, ev. festenummer/seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av egen enhet på eiendom hvor kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd eiendommen tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Abonnementsgebyr:

Det faste leddet av enhetens samlede årsgebyr for abonnentens kjøp av vann- og/eller avløpstjenester.

-Bruksareal:

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningen følge de regler som er trukket opp i NS-3940 for bruksareal (BRA) med følgende unntak:

-Areal for hver enkelt boenhet beregnes for seg

Forenklet kan man si at bruksareal (BRA) omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger.
-Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her seksjonering/sammenslåing av boenhet/næringsenhet eller endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte, nærings-/offentlig virksomhet.

-Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vann og/eller avløpsledning beregnes pr. enhet.

-Enhet:

Med enhet menes en boenhet, fritidsbolig/hytte, institusjonsenhet eller næringsenhet. Med boenhet forstås en selvstendig bruksenhet med ett eller flere rom, WC, kjøkkendel og separat inngang som sammen anvendes i en bestemt hensikt av èn bruker, som kan være eier eller annen bruksrettshaver. Med separat inngang menes egen eller separat (låsbar) inngang som for eksempel kan være plassert i felles trafikkareal (leilighetskomplekser, borettslag mv.). En næringsenhet er selvstendige lokaler (egen enhet) som benyttes til næringsvirksomhet (for eksempel kjøpesentre og kombinerte bygg).

-Privat stikkledning:

Privat ledning tilknyttet det kommunale ledningsnettet, eid av abonnent eller i felleskap med flere abonnenter (felles privat).

-Forbruksgebyr:

Enhetens målte eller stipulerte forbruk x gjeldende pris pr. m³ for abonnentens kjøp av vann- og/eller avløpstjenester.

-Kommunaltekniske huseiergebyrer:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Gebyrene oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Målt forbruk

Enhetens forbruk basert på vann målt over vannmåler.

-Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet. Inkluderer gårdsbruk som er registrert i landbruksregisteret.

-Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

-Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal; stipulert forbruk = BRA x omregningsfaktor (faktor oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret).

-Vannpost:

Vann fra offentlig vannledning ført fram til eiendomsgrense til bygning uten innlagt vann. For eksempel sommervann til fritidsbolig.

-Årsgebyr:

Det samlede gebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) pr. enhet som betales årlig for abonnentens kjøp av vann- og/eller avløpstjenester.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr
-Gebyr for leie av vannmåler
-Avlesningsgebyr
-Gebyr for plombering av vanninntak.

Gebyrenes størrelse fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av prisoversikten.

§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning for vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyr for tilknytning ilegges når det blir gitt tillatelse til et av følgende tiltak:

-Tilknytning av bebygd eiendom til offentlig avløpsledning
-Oppføring av bygg på eiendom tilknyttet offentlig avløpsledning
-Utvidelse av bygningsmassen.

Ved førstegangstilknytning fastsettes engangsgebyret for tilknytning etter størrelsen på hver enhet, dog minimum 200 m² bruksareal (jf. § 3) pr. enhet. Ved utvidelse baseres gebyret på økningen i bruksareal (jf. § 3) pr. enhet, når 200 m² er oppnådd.

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet hvor det legges inn vann, beregnes engangsgebyr for tilknytning for summen av hver enhets varmeisolerte deler.

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag på engangsgebyret for tilknytning.

Når det føres opp bebyggelse til erstatning for bebyggelse det tidligere er betalt engangsgebyr for, kan det gjøres fradrag for det antall m² det tidligere er betalt gebyr for på samme gårds- og bruksnummer.

Engangsgebyr for tilknytning utstedes når igangsettingstillatelse gis/meldingen er godkjent, eller når eksisterende bygg kobles til kommunens vann og/eller avløpsnett og tilknytning er meldt. Engangsgebyr for tilknytning utstedes til eier/fester av eiendommen.

Gebyrenes størrelse fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av prisoversikten.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyr for vann- og avløpstjenester belastes abonnenten og betales per enhet. Årsgebyr skal beregnes fra og med måneden etter at enheten er tilknyttet kommunalt ledningsnett. For tilbygg/påbygg på boligeiendom endres grunnlaget for årsgebyr normalt 6 måneder etter at igangsettingstillatelse er gitt eller melding er behandlet.

Årsgebyret består av to deler; abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Forbruksgebyret baseres på målt eller stipulert forbruk. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8. 

Målt forbruk:

Næringsvirksomhet inkl. gårdsbruk, offentlig virksomhet, eiendommer med svømmebasseng og alle nye hus byggemeldt etter 1. januar 1998 skal betale årsgebyr etter målt vannforbruk og pris pr. m³ . Årsgebyr beregnes da som: 

Årsgebyr (kr) = abonnementsgebyr + målt forbruk (m³ ) x pris (kr/m³ )

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk, dvs. basert på installert vannmåler. Abonnenten kan etter installasjon av vannmåler ikke gå tilbake til å få fastsatt forbruksgebyr etter stipulert forbruk. 

Stipulert forbruk:

For boliger som ikke har installert vannmåler, skal abonnenten betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal (BRA, jf. § 3) og pris pr. m³ . Ved beregning av gebyr etter areal benyttes omregningsfaktor som framkommer av prisoversikten. Årsgebyr for stipulert forbruk beregnes som: 

Årsgebyr (kr) = abonnementsgebyr + BRA (m²) x omregningsfaktor x pris (kr/m³ ) 

Vannpost:

For bygninger med vannpost består årsgebyret av et halvt abonnementsgebyr i tillegg til stipulert årlig forbruk. Stipulert forbruk for vannpost fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av prisoversikten. Årsgebyr for vannpost beregnes som: 

Årsgebyr (kr) = ½ abonnementsgebyr + stipulert forbruk x pris (kr/m³ )

Gebyrenes størrelse samt omregningsfaktor, fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av prisoversikten.

§ 7.Bestemmelser for bruk av vannmålere

For eiendommer med installert vannmåler gjelder følgende:

-For abonnenter i Nes kommunes vannverksområde er måleren kommunens eiendom. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren. Abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler. Gebyret inkluderer anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon.
-Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler, utskiftning etter eventuell skade og eventuell flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av kommunen eller av godkjent rørlegger engasjert av kommunen. Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.
-Hver eiendom skal normalt kun ha én tilknytning til hovedledning. I de tilfeller en eiendom har flere enheter, skal det installeres en vannmåler for hver enhet.
-Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for kontroll, avlesning, vedlikehold og plombering.
-Blir en måler borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, stipuleres vannforbruket for vedkommende termin.
-Kommunen kan, etter skriftlig søknad fra abonnenten, utføre kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en målefeil på minst 10 % utføres justering, eventuell utskiftning av måleren uten utgifter for abonnenten. I motsatt fall betaler abonnenten omkostningene for kontrollen.
-Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret.
-Abonnenten er ansvarlig for at måleren blir avlest og at registrert målerstand blir rapportert inn til kommunen til fastsatt tid. Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen etter purring vil kommunen foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning (avlesningsgebyr). Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av prisoversikten.
§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent, med annen bebyggelse enn boliger, er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan årsgebyret for avløp baseres på målt avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til årsgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. 

Vannlekkasje

Abonnenten er ansvarlig for at egne stikkledninger og installasjoner er i god stand, det skal føres tilsyn med dette for å forhindre vannlekkasje og slik at en eventuell vannlekkasje oppdages på et tidlig tidspunkt. Abonnenten skal snarest mulig melde kommunen om lekkasje som har oppstått.

Forbruk av vann som følge av vannlekkasje på privat ledning som abonnenten burde ha oppdaget blir belastet abonnenten, med mindre andre vektige hensyn framlegges kommunen for vurdering. Dersom lekkasjevann ikke måles av vannmåler, vil kommunen estimere vannmengden som er tapt ved lekkasjen.

Det skal svares både vann- og avløpsgebyrer i forbindelse med lekkasje. Dersom lekkasjevannet beviselig ikke belastes kommunens avløpsnett, kan deler av forbruksgebyret for avløp frafalles.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale årsgebyr etter gjeldende regler, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ.

Det betales ikke engangsgebyr for midlertidig tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan i henhold til plan- og bygningsloven § 89 kreve at abonnenten utbedrer privat stikkledning og sanitæranlegg innen angitt frist. Kostnad i forbindelse med utbedring bæres av abonnent.

Kommunen kan gi abonnent pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7, 4 ledd. I henhold til forurensningsloven § 73 kan det ilegges et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når frist er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen for abonnentens regning sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Eier/fester av eiendommen står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Årsgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 4 terminer pr. år.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Årsgebyret betales à konto fordelt over 4 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à kontobeløpet.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett og anboringspunktet er plombert av kommunen. Abonnementet opphører når mottatt melding om at enhet er frakoblet, er bekreftet av kommunen. Gebyr for plombering av vanninntak vil påløpe ved gjenåpning av vanntilførsel, gebyret dekker både plombering og gjenåpning. Gebyrets størrelse fremkommer av prisoversikten. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning, dersom arealet (BRA) ikke er endret.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Både årsgebyrer og engangsgebyrer for tilknytning er tvangsgrunnlag for utlegg. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av Nes kommunestyre. Kommunestyret kan delegere denne myndighet til annet organ.

§ 14.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskrift skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i Forvaltningsloven. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 18. mai 2010.

Samtidig oppheves forskrift 18. november 2003 nr. 1552 om vann- og avløpsgebyrer, Nes kommune, Akershus.