Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Modum kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-05-19-1183
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse19.08.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forModum kommune, Buskerud
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort19.08.2010   kl. 15.20
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Modum

Hjemmel: Fastsatt av Modum kommunestyre 19. mai 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål
1.1 Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.
§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning
2.1 Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. desember til 1. mai.
§ 3.Ikrafttreden
3.1 Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.