Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Vennesla kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-05-20-738
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse20.05.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forVennesla kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28
Kunngjort03.06.2010   kl. 16.20
KorttittelForskrift om gebyr for feiing, Vennesla

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vennesla kommunestyre 20. mai 2010 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28.

I

§ 1.Hjemmel

Denne forskrift er vedtatt av Vennesla kommunestyre i møte 20. mai 2010, med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Forskriften erstatter tidligere ordning for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Feiing og tilsyn utføres av Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR).

Brannsjefen i KBR er delegert kommunens myndighet etter loven.

§ 2.Virkeområde

Avgift for tilsyn og feiing er innført for alle bygninger med skorstein/fyringsanlegg. Fritidsboliger er unntatt.

§ 3.Hyppighet på feiing og tilsyn

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, på grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomført feiing, fyringens art og omfang (behovsprøvd feiing).

Der hvor behovet ikke tilsier noe annet vil:

-feiing utføres minimum - en - 1 gang hvert fjerde år.
-tilsyn utføres minimum - en - 1 gang hvert fjerde år.
§ 4.Avgift for tilsyn og feiing

Årsavgift for feiing og tilsyn fastsettes av kommunestyret.

Årsavgiften beregnes etter KBRs gjennomsnittlige totalutgifter for feie- og tilsynstjenesten over en fireårsperiode.

Tjenesten skal innbefatte tjenester beskrevet i § 3.

Avgiften beregnes etter følgende:

-Avgift pr. boenhet (leilighet/enebolig) som har ildsted tilknyttet skorsteinsløp, skal pr. år være kr. A
-Andre oppdrag som feieren kan utføre dersom kapasitet er ledig:
-Feiing av større fabrikkpiper
-Feiing av sentralkjeler
-Feiing av fyringsanlegg i bygninger hvor det ikke gitt egne bestemmelser om at det skal feies, f.eks. fritidsboliger.
-Fjerning av blanksot/fresing av skorsteinsløp

Slike oppdrag utføres etter regning av KBR.

§ 6.Innkreving

Avgift, jf. § 4, innkreves av kommunen 4 ganger pr. år og forfaller til samme tidspunkt som øvrige kommunale årsgebyrer. Feieavgiften med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1.

§ 7.Fritak for avgift

Avgiftsplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing, eller det enkelte tilsynet er gjennomført, men gjelder for feieperioden uansett når i perioden tjenesten finner sted.

Fritak for avgift kan gis for boliger med ildsted som ikke er i bruk.

Tilfredsstillende sikring mot bruk må være fysisk atskillelse av den varmeproduserende enheten (ildstedet) og skorsteinen.

Det er eier eller bruker av fyringsanlegget som har ansvar for å underrette feiertjenesten om at fyringsanlegget ikke er i bruk, samt å tilpasse fyringsanlegget slik at det ikke kan brukes for oppvarming (som nevnt over).

§ 8.Klager

Klage på vedtak i forbindelse med disse vedtektene avgjøres av kommunestyret eller nemnd oppnevnt av kommunestyret.

Klagefristen er 3 uker fra underretning om at vedtaket er gjort (§ 28 og § 29 i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker).

II

Forskriften trer i kraft straks.