Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Tjeldsund kommune, Nordland

DatoFOR-2010-05-20-739
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse03.06.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjeldsund kommune, Nordland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort03.06.2010   kl. 16.20
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Tjeldsund

Hjemmel: Fastsatt av Tjeldsund kommunestyre 20. mai 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1. Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2. Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 30. april.

§ 3. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.