Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Flekkefjord kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-05-25-720
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse27.05.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlekkefjord kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort27.05.2010   kl. 14.55
KorttittelForskrift om branntilsyn mv., Flekkefjord

Hjemmel: Fastsatt av Flekkefjord kommune, Utvalg for Samfunn 25. mai 2010 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger, driftsformer, eller områder i kommunen:

-Bolighus og andre bygninger som benyttes av asylsøkere, flyktninger og fremmedarbeidere, sosialboliger, omsorgsboliger og andre kommunale utleieboliger.
§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Forskriften gir kommunen som lokal tilsynsmyndighet rett til å føre tilsyn med bygninger og områder som følger av § 2. Gjennom tilsynet skal det gjennomføres en konkret vurdering om brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt bystyret delegeres. Utvalg for samfunn tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater. Det delegeres til rådmannen/brannsjefen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 5.Pålegg

Brannsjefen kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av ytterligere sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks den er kunngjort i Norsk Lovtidend.