Forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger i et område med særlig stor fare for brannspredning, asyl- og flyktningemottak samt omsorgsboliger, Tromsø kommune, Troms

DatoFOR-2010-05-26-741
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse03.06.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsø kommune, Troms
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort03.06.2010   kl. 16.20
KorttittelForskrift om branntilsyn, Tromsø

Hjemmel: Fastsatt av Tromsø kommunestyre 26. mai 2010 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger, driftsformer, eller områder i kommunen:

-Omsorgsboliger, bygninger hvor en eller flere leiligheter er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål.
-Asyl- og flyktningemottak. Forskriften sitt virkeområde knytter seg til mottakene som driftsform, uavhengig av hvilken type bygning aktiviteten lokaliseres til.
-Bygninger innenfor områder med særlig fare for brannsmitte. Den økte risikoen skyldes en fortetting av trehusbebyggelse i enkelte områder, hvor sikringstiltakene for å unngå spredning av brann til nærliggende bebyggelse samtidig fremstår som mangelfull. Dette gir økt risiko for en områdebrann.
§ 3.Gjennomføring av tilsynet

Tilsyn med aktuelle bygninger, områder som følger av § 2, skal gjennomføres hvert år.

Krav til dokumentasjon for virksomhet er hjemlet i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), § 8 første ledd.

§ 4.Tilsynsmyndighet

Den lokale tilsynsmyndigheten slik den følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 32, kan føre tilsyn med bygninger, områder, m.m. som følger av denne forskrifts § 2.

§ 5.Sikringstiltak og pålegg

Den lokale tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14 og § 37.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av lokal tilsynsmyndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41. Klageinstans er kommunestyret, men sendes brannsjefen.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend og lokal dagspresse i Tromsø kommune.