Forskrift om arrangement i byggverk og byrom, Tromsø kommune, Troms

DatoFOR-2010-05-26-742
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse03.06.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsø kommune, Troms
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§7
Kunngjort03.06.2010   kl. 16.20
KorttittelForskrift om arrangement i byggverk, Tromsø

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tromsø kommunestyre 26. mai 2010 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 7 tredje ledd.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om meldeplikt bidra til å ivareta brann- og personsikkerheten i forbindelse med arrangement som f.eks. festivaler, utstillinger, forestillinger, overnattinger i alternative byggverk m.m. i Tromsø kommune.

§ 1-2.Saklig virkeområde

Forskriften regulerer meldeplikten for alle arrangement som legges til et byggverk/område som normalt ikke benyttes til denne type virksomhet.

Ansvarshavende (bruker) må selv orientere seg om hvorvidt lokalet/byggverket er godkjent eller ikke som forsamlingslokale/overnattingssted. Det samme gjelder for bruk av områder som normalt ikke benyttes til denne type virksomhet.

§ 1-3.Definisjoner 

Ansvarshavende

Vedkommende som står ansvarlig for gjennomføringen av arrangementet. Ansvarshavende vil være kontaktperson og brukerrepresentant før, under og eventuelt etter gjennomføringen av arrangementet. 

Lokal tilsynsmyndighet

Tromsø Brann og redning på bakgrunn av delegert myndighet fra kommunestyret til brannvesenet. 

Byrom

Område/åpen plass som kan benyttes til arrangement i Tromsø kommune. Eks: Strandtorget, Stortorget, Telegrafbukta, Alfheim stadion, Valhall stadion, Tromsdalen stadion osv. 

Brann- og redningsareal

Plassbehov ved tilkjørsel og oppstilling for utrykningskjøretøy fra brannvesen, politi og ambulanse. 

Mindre arrangement (lav risiko i forhold til brann)

Bruk av områder som i liten grad påvirker brann- og personsikkerheten i området forøvrig. Flyttbare installasjoner/objekter/folkemengde kan raskt og enkelt flyttes for å frigjøre brann- og redningsareal ved behov. 

Mellomstore arrangement

Bruk av områder som kan påvirke brann- og personsikkerheten ved arrangementet og i området forøvrig. Ikke flyttbare installasjoner/objekter, eller bruk av flere mindre flyttbare installasjoner som samlet ikke lar seg raskt flytte for å frigjøre brann- og redningsareal ved behov. 

Store arrangement (høy risiko i forhold til brann)

Bruk av områder som i større grad påvirker brann- og personsikkerheten i objektet som benyttes og området forøvrig. Økt risiko for person- og verdisikkerhet ved arrangement. Ikke flyttbare installasjoner/objekter, eller bruk av flere flyttbare installasjoner i ett større område som samlet ikke lar seg raskt flytte for å frigjøre brann- og redningsareal ved behov.

Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser

§ 2-1.Innledning

Eier av byggverk/byrom og ansvarshavende (bruker) har på hvert sitt område ansvar for at brann- og personsikkerheten er ivaretatt i forbindelse med gjennomføringen av arrangementet.

§ 2-2.Eiers ansvar

Eier av byggverk, område m.m. plikter til enhver tid å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

§ 2-3.Brukers ansvar

Ansvarshavende (bruker) plikter å sørge for at arrangement som er meldepliktig iht. § 3-2 i denne forskriften, meldes til lokal tilsynsmyndighet.

Kapittel 3. Dokumentasjon

§ 3-1.Innledning

Omfanget av krav til brannsikkerhet ved arrangementer må tilpasses arrangementets art, aktivitet, risikoforhold og størrelse. På grunnlag av en helhetlig risikovurdering av arrangementet, må det tilrettelegges tiltak for brann- og personsikkerheten.

§ 3-2.Meldingsplikt

Dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer skal det meldes til lokal tilsynsmyndighet slik det fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven, § 7 første ledd.

For mindre arrangement skal denne dokumentasjonen fremlegges lokal tilsynsmyndighet minimum 1 uke før selve arrangementet starter. For mellomstore og store arrangement skal denne dokumentasjonen fremlegges Tromsø Brann og redning minimum 6 uker før selve arrangementet starter.

§ 3-3.Krav til dokumentasjon

Dokumentasjonen som skal foreligge for arrangementet vil naturlig variere iht. omfang og kompleksitet. For noen arrangement vil krav til dokumentasjon av brann- og personsikkerheten kun omfatte arrangementets plassering for å sikre fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Andre arrangement vil kunne medføre høyere risiko avhengig av størrelse på arrangement, personsikkerhet og type aktiviteter ved arrangementet. Dette vil utløse ytterligere krav til dokumentasjon av brann- og personsikkerheten.

Tromsø Brann og redning har utarbeidet retningslinjer for arrangement i byrom som kan legges til grunn for utarbeiding av dokumentasjon for arrangementet.

Etterlevelse av krav skal kunne dokumenteres overfor lokal tilsynsmyndighet gjennom fremlegging av utarbeidet dokumentasjon.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 4-1.Tilsynsmyndighet

Den lokale tilsynsmyndigheten, slik den følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 32, kan føre tilsyn med arrangement som legges til bygninger, områder, m.m. som følger av denne forskrift.

§ 4-2.Sikringstiltak

Den lokale tilsynsmyndigheten kan fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til eier og ansvarshavende i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14 og § 37.

§ 4-3.Klage

Vedtak truffet av lokal tilsynsmyndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens § 41. Klageinstans er kommunestyret, men sendes brannsjefen.

§ 4-4.Reaksjonsmidler

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernlovens § 37 - § 40, samt § 42 på tilsvarende måte.

§ 4-5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend og lokal dagspresse i Tromsø kommune.