Forskrift om boligsoneparkering, Drammen kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-06-15-995
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse15.06.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrammen kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§8, FOR-1993-10-01-921-§7
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om boligsoneparkering, Drammen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Drammen bystyre 15. juni 2010 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 8, jf. forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr § 7.

1. Generelt

§ 1. Formål

Formålet med disse forskriftene er å sikre en best mulig tilgjengelighet for beboere til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område.

§ 2. Etablering av boligsoneparkering, tildeling av parkeringstillatelser, fastsetting av avgift

Opprettelse av boligsoneparkering samt fastsettelse av avgift for ulike brukergrupper fastsettes av bystyret. Det kan fastsettes forskjellig avgift for ulike boligsoner og for ulike brukergrupper innenfor sonene. Justering av avgiftene som følge av kommunens årlige prisjustering fastsettes av styret i Drammen Parkering KF.

Drammen Parkering KF utarbeider søknadsrutiner, informasjonsmateriell, parkeringstillatelser og betalingsvilkår. Drammen Parkering KF tildeler parkeringstillatelser i samsvar med forskriften og innkrever avgift. Avgiften innkreves forskuddsvis.

Kommunens klagenemnd er klageinstans.

§ 3.Prioritering av tildeling av parkeringstillatelser innenfor boligsonen

Dersom det er flere søkere enn tilgjengelige parkeringsplasser innenfor sonen, skal tildelingen prioriteres slik:

1.Én parkeringstillatelse pr. boenhet (boligadresse) for fast bosatte uten parkeringsmulighet på egen grunn.
2.Én parkeringstillatelse pr. boenhet (boligadresse) for midlertidig bosatte uten parkeringsmulighet på egen grunn.
3.Parkeringstillatelse på medisinsk og sosialt grunnlag, jf. § 11.
4.Parkeringstillatelse for næringsdrivende uten parkeringsmulighet på egen grunn, jf. § 10.
§ 4.Generelle bestemmelser om tildeling av parkeringstillatelser

Parkeringstillatelser tildeles etter skriftlig søknad. Det må dokumenteres at vilkårene for tildeling er oppfylt i samsvar med denne forskriften.

Parkeringstillatelse tildeles kun biler som er registrert og har gyldige kjennemerker.

Det tildeles ikke parkeringstillatelse til bobiler, campingvogner, tilhengere eller kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.

Motorsykler og mopeder trenger ikke parkeringstillatelse.

§ 5. Lagring av opplysninger

Alle nødvendige opplysninger vedrørende tildeling, fornyelse, endringer mv. av parkeringstillatelsen skal registreres og lagres etter de til enhver tid gjeldende forskrifter.

§ 6. Kontroll av opplysninger

Drammen Parkering har rett til å kontrollere alle opplysninger som gis i søknaden. Dette gjelder også ved fornyelse og i avtaleperioden.

§ 7. Parkeringstillatelsens plassering

Ved parkering skal parkeringstillatelsen plasseres godt synlig for kontroll på innsiden av kjøretøyets frontrute. Dersom parkeringstillatelsen ikke er kontrollerbar kan tilleggsavgift ilegges.

§ 8.Parkeringstillatelsens gyldighet og refusjon

Boligsonen er skiltet med soneskilt ved innkjøring til området. Tidsrommet boligsoneparkeringen gjelder står på skiltene. Parkeringstillatelsen er kun gyldig for den sonen den er utstedt for.

Parkeringstillatelsen er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til og for den adressen som er oppgitt i søknaden. Adresseforandring skal meldes senest 8 dager etter flytting. Innbetalt avgift vil refunderes for hele gjenværende måneder ved innlevering av parkeringstillatelsen.

Det gis ikke refusjon for mindre enn én måned, for ferier og lignende.

Parkeringstillatelsen skal innleveres når bilen den er utstedt til selges/byttes/avhendes. Ved bytte av bil godskrives innbetalt beløp til ny parkeringstillatelse.

Ved tap av parkeringstillatelse erstattes denne med en ny parkeringstillatelse mot administrasjonskostnader. Mistet parkeringstillatelse skal omgående meldes til Drammen Parkering KF. Avgift for mistet kort refunderes ikke.

Parkeringstillatelsen gir ikke anledning til å parkere på parkeringsplasser regulert med avgiftsbetaling uten å betale avgift.

Parkeringstillatelsen gir utenom virketiden for sonereguleringen ikke særskilt rett til parkering i forhold til kjøretøyer uten parkeringstillatelse. Parkering skal til enhver tid skje i samsvar med trafikkregler, skilt og oppmerking.

2. Beboere

§ 9. Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse til bosatte

Søker må være bosatt i sonen. Bosatte må enten være registret i folkeregisteret på angjeldende adresse (fast bosatt) eller fremlegge dokumentasjon på husleieforhold/boforhold i sonen i form av gyldig husleiekontrakt, erklæring fra huseier, arbeidsgiver eller lignende (midlertidig bosatt). Ved tvil skal det fremlegges bekreftelse fra folkeregisteret om fritak for flyttemelding.

Studenter må dessuten fremvise gyldig studentbevis eller annen bekreftelse fra studiestedet. Pendlere må dokumentere pendlerstatus fra hjemkommunen. I de tilfeller det kreves arbeids-/oppholdstillatelse for utlendinger, må denne alltid forevises.

Det kan tildeles parkeringstillatelse til bileier som har fast bopel i eiendom som ligger umiddelbart inntil boligsoneområdet. Dette vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Kjøretøyet må disponeres av søkeren. Kjøretøyet må enten være registrert på søkeren i motorvognregisteret eller søkeren må fremlegge dokumentasjon på at kjøretøyet disponeres til privat bruk. Eksempler på dokumentasjon for disposisjon av kjøretøy til privat bruk er;

-dokumentasjon fra skattekontor/lønnsslipp at søker blir fordelslignet for privat bruk av firmabil,
-bekreftelse fra firmaet som eier firmabilen om tillatelse til privat bruk,
-leie- eller leasingkontrakt med eventuell bekreftelse fra firma om tillatelse til privat bruk.

En parkeringstillatelse kan påføres flere kjennemerker.

Huseiere som ikke bor i sonen tildeles ikke parkeringstillatelse for bosatte.

3. Næringsvirksomhet/institusjoner og lignende

§ 10.Vilkår for tildeling av parkeringskort til næringsdrivende

Næringsdrivende i sonen som har et stadig behov for å benytte kjøretøy til varetransport eller lignende kan tildeles parkeringstillatelse. Dersom det foreligger særlige grunner kan det gis parkeringstillatelse også til persontransport for næringsdrivende. Behovet for parkering i sonen må begrunnes og dokumenteres i søknaden.

Den næringsdrivendes firma skal være registrert i enhetsregisteret med adresse i sonen og drive virksomhet fra denne adressen.

En parkeringstillatelse kan påføres flere kjennemerker.

Det innvilges normalt ikke parkeringstillatelse til ansatte i virksomheter innen boligsonen.

Det innvilges ikke parkeringstillatelse som skal dekke kunders behov for parkering.

Kommunale virksomheter/institusjoner tildeles parkeringstillatelse på de samme kriterier som andre næringsdrivende og institusjoner.

§ 11.Vilkår for tildeling av parkeringstillatelser på sosialt og medisinsk grunnlag

Parkeringstillatelse kan tildeles etter søknad fra institusjon eller andre som driver hjemmetjeneste/hjemmesykepleie eller annet omsorgsarbeid i sonen.

For andre enn institusjoner, som driver omsorgsarbeid, må behovet for parkeringstillatelse dokumenteres med bekreftelse fra lege, NAV eller helsevesen.

4. Gjesteparkering/midlertidige parkeringstillatelser

§ 12.Gjesteparkering/midlertidige parkeringstillatelser

Korttidsgjesteparkering i sonen må følge soneskiltenes regulering og parkere med forhåndskjøpte besøksparkeringstillatelser eller parkere på regulerte avgiftsbelagte parkeringsplasser mot betaling til parkeringsautomat.

Langtidsgjesteparkering i sonen må skje ved forhåndskjøpt besøksparkeringstillatelse.

I særlige tilfeller kan det tildeles midlertidig parkeringstillatelse for bobil, tilhenger og campingvogn i maksimalt 1 uke.

Midlertidig parkeringstillatelse kan i særlige tilfeller tildeles beboeres/næringsdrivendes bil som er under registrering, bil som disponeres midlertidig i forbindelse med at egen bil er på verksted e.l.

5. Fornyelse og misbruk

§ 13. Fornyelse

Fast bosatte (i folkeregistret på angjeldende adresse) får automatisk tilbud om fornyelse av parkeringstillatelsen så lenge man bor på adressen.

Næringsdrivende og institusjoner: Innehaverne får automatisk tilbud om fornyelse av parkeringstillatelsen. Innehaverne er selv ansvarlig for å melde fra om endringer i parkeringstillatelsene.

Før fornyelse foretar kommunen kontroll av om fast bosatte fremdeles bor på adressen. Dette gjøres ved bruk av personnummer som må oppgis ved søknad om parkeringstillatelse. Ved fornyelse av parkeringstillatelse for næringsdrivende blir opplysninger kontrollert opp mot enhetsregisteret.

Kommunen foretar også kontroll av om den oppgitte eieren fremdeles eier kjøretøyet. Dette gjøres ved kontroll mot motorvognregisteret. Ved fornyelse til annen enn eier må disposisjonsrett etc. dokumenteres iht. § 9.

Innehavere av øvrige parkeringstillatelser (eks midlertidig bosatte, firmabil/leasingbil etc.) får ikke automatisk fornyet parkeringstillatelsen, men innehaverne må selv sørge for å fornye parkeringstillatelsen ved utløp av gyldighetstiden. Det kreves dokumentasjon som nevnt i denne forskrift.

Kunden er selv ansvarlig for at det foreligger gyldig parkeringstillatelse før kjøretøyet parkeres på soneregulert parkeringsplass.

§ 14.Misbruk av parkeringstillatelse, inndragelse og straffeansvar

Innehaver av parkeringstillatelsen skal innen 8 dager skriftlig melde fra til Drammen Parkering om endringer i opplysninger gitt på søknadsskjemaet.

Parkeringstillatelsen kan inndras eller gjøres ugyldig ved melding til innehaveren dersom parkeringstillatelsen viser seg å være tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger eller ved misbruk/forfalskning av parkeringstillatelsen. Forholdet kan også politianmeldes.

Ved misbruk eller inndragning tilbakebetales ikke innbetalt avgift.

6. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.