Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sørum kommune, Akershus

DatoFOR-2010-06-16-1913
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse10.11.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørum kommune, Akershus
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort10.11.2011   kl. 14.45
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Sørum

Hjemmel: Fastsatt av Sørum kommunestyre 16. juni 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftenn § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. desember til 1. april. Kommunen skal allikevel uten unødig opphold gjennomføre oppmålingsforretning dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.