Forskrift om gebyr for behandling av saker etter pbl (bygge- og plansaker), Rennesøy kommune, Rogaland

DatoFOR-2010-06-17-4905
Publisert
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endretFOR-2012-01-17-10 fra 19.01.2012
Endrer
Gjelder forRennesøy kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort19.01.2012   kl. 15.15
KorttittelForskrift om byggesaksgebyrer, Rennesøy

Hjemmel: Fastsatt av Rennesøy kommunestyre 17. juni 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. Endret 17 jan 2012 nr 10 (i kraft 19 jan 2012) forskriften kunngjort i sin helhet.

§ 1.Gebyret innbefatter

Totalt gebyr innbefatter bl.a.: Registrering av sak, dokumentkontroll og etterlysing av opplysninger/dokumenter, etterkontroll og registrering av opplysninger, all saksbehandling, herunder møtevirksomhet og avklaring ift interne og eksterne myndigheter, vurdering av dispensasjon, godkjenning av ansvarlige foretak, kontroll og utsending av vedtak og tilsyn.

§ 2.Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret rettes til tiltakshaver.

§ 3.Gebyrberegning, fakturerings- og betalingstidspunkt

Gebyret beregnes på det tidspunkt fullstendig søknad/planforslag behandles av kommunen. Dette forutsatt at søknad/forslag behandles innen lovpålagte frister. Faktura utstedes etter at saken er behandlet/vedtak fattet, eller når søknaden avvises/avsluttes. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter kommunens bestemmelser foruten at det kan påløpe forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling.

§ 4.Andelen av gebyr til tilsyn

8 % av gebyrinntektene for byggesaker avsettes til tilsyn.

§ 5.Utgifter til bruk av sakkyndig bistand

Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjon, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§ 6.Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§ 7.Avslag

Dersom en byggesøknad avslås, betales 50 % av fullt gebyr iht. satsene. Dispensasjonsgebyr reduseres ikke.

§ 8.Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr.

§ 9.Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

§ 10.Justering av gebyrsatsene

Kommunestyret kan vedta justeringer av gebyrsatsene ved den årlige budsjettbehandlingen. 

Gebyrregulativ for behandling av plan- og byggesaker, satser kan leses på kommunens hjemmeside www.rennesoy.kommune.no.