Forskrift for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, Lyngen kommune, Troms

DatoFOR-2010-06-18-1106
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse22.08.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forLyngen kommune, Troms
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§30, LOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16, FOR-2009-06-26-864-§18
Kunngjort22.07.2010   kl. 13.45
KorttittelForskrift etter matrikkelloven, Lyngen

Hjemmel: Fastsatt av Lyngen kommunestyre 18. juni 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 30 og § 32 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16 og § 18.

§ 1.Generelle bestemmelser

Rekvirent av kart- og oppmålingstjenester betaler for tjenesten i henhold til gebyrregulativ fastsatt av Lyngen kommunestyre. Forholdet mellom rekvirent og kommunen er regulert av lover, forskrifter, regulativ.

1.Lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).
2.Forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)
3.Forskrift 18. juni 2010 nr. 1106 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, Lyngen kommune, Troms.
4.Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Lyngen kommune, Troms.
§ 2.Formål

Forskriften gir bestemmelser om betaling av gebyr for kart- og oppmålingstjenester som kommunen leverer.

§ 3.Virkeområde

Forskriften gjelder hele kommunen.

§ 4.Tidsfrister for gjennomføring av saker

Sakene skal gjennomføres innen de frister som er beskrevet i matrikkelforskriften § 18 og § 19. I henhold til § 18 tredje ledd siste setning løper fristen ikke i perioden 15. oktober til 15. mai i Lyngen kommune.

§ 5.Gebyrregulativ

Satsene i gebyrregulativet fastsettes hvert år av kommunestyret.