Forskrift om gebyr for tenester etter plan- og bygningslova, Ål kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-06-23-1108
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse22.08.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅl kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort22.07.2010   kl. 13.45
KorttittelForskrift om gebyr etter plbl, Ål

Heimel: Fastsett av Ål kommunestyre 23. juni 2010 med heimel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Ål kommunestyre har fastsett forskrift om gebyr for tenester etter plan- og bygningslova.

Regulativet erstattar tidlegare gjeldende regulativ, sist revidert november 2009 (K-sak 45/09) og kan finnes på kommunens heimeside www.aal.kommune.no eller den kan fås fra Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål.